Førsteamanuensis

Ingrid Laukeland Djupegot

Ingrid Laukeland Djupegot
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD, F220

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har utdanningsbakgrunn innan ernæring og folkehelsevitenskap, og har ein doktorgrad i matrelatert forbrukeratferd frå 2020. Eg har ei særleg interesse for kosthaldsvalg og matrelatert forbrukeratferd på befolkningsnivå, og synest det er spanande å undersøke korleis miljøet rundt oss påverkar matvala våre.

Dei siste åra har eg jobba mykje med nudging som verkemiddel for å påverke matrelaterte val, samt undersøkt forbrukarar si meining om matrelatert nudging. Tidlegare har eg forska på faktorar som påverkar val av ultra-prosesserte matvarer, samt samanhengen mellom tidspress og bruk av ultra-prosesserte matvarer. 

Ved HVL er størsteparten av arbeidet mitt knytt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (https://mhfa.no/), der eg blant anna arbeider med skulefaget mat og helse, og mat og måltid i skulen. Eg har også noko undervisning på bachelor i folkehelsearbeid og lærarutdanninga i mat- og helse, samt veiledning både på bachelor- og masternivå. 

 

Underviser i

  • Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet
  • Grunnskulelærarutdanning 1. - 7. trinn
  • Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø
  • Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Forskar på

  • Forbrukeratferd i ein matkontekst
  • Nudging og valarkitektur
  • Skulefaget mat og helse

Forskargrupper