Professor

Kjetil Grimastad Lundberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Bergen (2007), og PHD fra samme sted (2012). Fra 2011 til 2018 arbeidet jeg som Forsker II ved Uni Research Rokkansenteret. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved HVL i 2018, professor i velferdssosiologi fra 2020. 

Mine faglige kompetanse- og interessefelt ligger i skjæringsfeltet mellom arbeid, velferd, ulikhet, fattigdom, marginalisering og sosiale problemer, aktivering og arbeidsinkludering, velferdsstatens system og profesjoner, forholdet mellom bakkebyråkrati og digitalisering, sosialpolitiske dilemmaer, sted og urbanitet, stigma, sosiologiske perspektiver på makt og interaksjon, og institusjonell etnografi.

Pågående forskning: Jeg deltar i i de NFR-støttede forskningsprosjektene EQUALPART (2021-2025), om arbeidsdeltakelse for kvinner med innvandringsbakgrunn, og PROMISING PRACTICES (2023-2027), om helhetlig oppfølging av unge voksne utenfor arbeidslivet. Jeg har også fortsatt publiserings- og formidlingsaktivitet tilknyttet NFR-prosjektet "Nye mønstre" (2019-2023), om tiltak rettet mot barnefattigdom, lavinntektsfamilier og utvikling av sosialfaglig oppfølging og tjenestekoordinering. Jeg veileder flere stipendiater på tema knyttet til arbeidsinkludering og samarbeid på tvers av sektorer. 

PROMISING PRACTICES: Lovende praksiser: Helhetlig arbeidsinkludering av unge voksne (Promising Practices) - OsloMet

EQUALPART: On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

NYE MØNSTRE: Kristiansand kommune - Forskningsprosjektet

 

 

ARTIKLER I TIDSSKRIFT MED FAGFELLEVURDERING: 

Lundberg, Kjetil G. og Liv J. Syltevik (2024) Welfare stigma in a social democratic welfare regime during a decade of national public debate: production, contestation and continuities. European Societies, 1–24. https://doi.org/10.1080/14616696.2024.2333526

Kjetil G. Lundberg og Hilde Danielsen (2024) The flexibility of family co-ordinators in complex family interventions: building relations over time with families living in sustained poverty. European Journal of Social Work

https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2297654

Mølland, Eirin, Kjetil G. Lundberg, Kristin Haralstad, Kristine Vigsnes, Tormod Bøe, Hilde Danielsen, Torunn A. Ask, Philip Wilson og Eirik Abildsnes (2023) Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications. Nordic Journal of Social Research, vol. 14, nr. 1: 1–22.

Skjold, Suzan Mbatudde & Kjetil G. Lundberg (2022) Accountability in personalized Supported Employment-based activation services. Journal of Social Policy (2022), p. 1-17.doi:10.1017/S0047279422000915

Lundberg, Kjetil G. og Anne-Mette Magnussen (2021) «Samarbeid arbeid og helse – Problemrepresentasjoner og blindsoner» Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 24, nr. 1: 35-48.

Sjursæther, Therese Ersvær og Kjetil G. Lundberg (2021) «Fra skam og stigma til stolthet og mestring: Erfaringskonsulenters syn på utvikling av positiv identitet som rusfri». Fontene forskning, vol. 14, nr. 2, 4-16.

Ask, Torunn, Jorunn Gjedrem, Brita Gjerstad, Kjetil G. Lundberg og Siv Oltedal (2021) «Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i Nav – En vignettstudie». Fontene Forskning, nr. 58-69.

Mølland, Eirin, Kristine Vigsnes, Tormod Bøe, Hilde Danielsen, Kjetil G. Lundberg, Kristin Haraldstad, Torunn Ask, Philip Wilson og Eirik Abildsnes (2020) «the New Patterns study, coordinative measures to combat child poverty». Scandinavian Journal of Public Health 2020 s. 1-9

Lundberg, Kjetil G. (2019) “Care Deions at Work: Textual Technologies From the Standpoint of Care Workers”. Comparative Journal of Social Work, No. 2: 55-75.

Lundberg, Kjetil G. (2018) «The Welfare Subject in the ‘One-Stop Shop’: Agency in troublesome welfare encounters, Journal of Sociology and Social Welfare, Vol 45, No 2: 119-139.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2018) «Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users’ experiences», Social Policy & Administration, Vol. 52, Nr. 1:67-90.

Lundberg, Kjetil G. (2017) “Dementia Care Work Situated Between Professional and Procedural Ethics”, Ethics and Social welfare. Published online 22.5.2017.

Carlsen, Benedicte og Kjetil G. Lundberg (2017) ”’If it weren’t for me…’: Motivation and experiences of family care of older people”, Scandinavian Journal of Care Sciences. Published online.

Eide, H., A. Homme, M.A. Karlsen og K. G. Lundberg (2017) «Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere?», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 20, Nr. 4:332-348.

Dencker-Larsen, Sofie og Kjetil G. Lundberg (2016) “Depicted welfare recipient stereotypes: A photo-elicitation study”, Nordic Journal of Social Research. Published online.   

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2016) “Everyday interaction at the front-line: the case of the Norwegian all-in-one bureaucracy”, Journal of Organizational Ethnography, No. 2: 152-166.

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2016) «Kvalitativ sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering», Klinisk sygepleje, Nr. 4: 254-267.

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2014) ”Institusjonell etnografi – Ei mogleg inspirasjonskjelde for den skandinaviske institusjonsteorien?” Nordiske organisasjonsstudier, vol. 16, nr. 1 2014:30-50.

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner” Fontene Forskning, nr. 2:19-30.

Lundberg, Kjetil G. (2013) ”Fra tynne beskrivelser til feite forklaringer: Om smitteperspektivet i norsk trygdedebatt”. Nytt norsk tidsskrift, vol. 30, nr. 2: 139–150.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2012) ”Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer?  Forskning om brukererfaringer med Nav som case”. Sosiologisk tidsskrift, vol. 20, nr. 3: 203–224.

Danielsen, Hilde og Kjetil G. Lundberg (2010) ”Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom nærmiljø og trygghet”, Sosiologisk tidsskrift, nr. 2:115–136.

 

BØKER/AVHANDLING:

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.) (2013) Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Lundberg, Kjetil G. (2012) Uforutsigbare relasjoner: Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Ph.d.-avhandling, Sosiologisk institutt, UIB.

 

BOK-KAPITLER:

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2019) “From translation of ideas to translocal relations: Shifting heuristics from Scandinavian neo institutionalism to institutional ethnography”. I: Lund, Rebecca & Ann Christin Nilsen (eds.): Institutional Ethnography in the Nordic Region. London: Routledge.

Lundberg, Kjetil G. (2013) ”Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse: spenninger på velferdsfeltet”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Den «ene» døren: Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Nav – med brukeren i sentrum: En introduksjon”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Brukeren i det 21. århundre – nye og gamle velferdsdilemma: Hva kan vi lære av brukererfaringer?” I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

Underviser i
 • Sosialvitskap
 • Sosiologi
 • Sosialpolitikk
 • Sosialt arbeid
 • Samfunnsarbeid
Forskar på
 • Arbeids- og velferdstjenester
 • Aktivisering og arbeidsinkludering
 • Samarbeid og koordinering i velferdsstaten
 • Tiltak rettet mot lavinntektsfamilier
 • Brukererfaringer og brukerperspektiv
 • Sosialt arbeid og sosialpolitikk
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Welfare stigma in a social democratic welfare regime during a decade of national public debate: production, contestation and continuities

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2024)
 • Fikk orden i livet gjennom nytt Nav-prosjekt

  Lundberg, Kjetil (2024)
 • Bok-samtale, ‘Vi fattigfolk - om å vera fattig og å skamma seg over det’

  Lundberg, Kjetil (2024)
 • Bok-samtale, ‘Det vi så, var et svik mot barna. Ei ny retning for velferdsstaten’

  Lundberg, Kjetil (2024)
 • Fattigdom og familieperspektivet

  Lundberg, Kjetil (2024)
 • The flexibility of family co-ordinators in complex family interventions: building relations over time with families living in sustained poverty

  Lundberg, Kjetil, Danielsen, Hilde (2024)
 • The flexibility of family co-ordinators in complex family interventions: building relations over time with families living in sustained poverty

  Lundberg, Kjetil Grimastad, Danielsen, Hilde (2024)
 • Spør en forsker! Presentasjon og drøfting av funn av fra forskningsprosjektet Nye mønstre på familiekoordinator-samling

  Mølland, Eirin, Bøe, Tormod, Ask, Torunn Alise, Lundberg, Kjetil, Danielsen, Hilde, Abildsnes, Eirik (2023)
 • Nye mønstre - Et dypdykk i relasjonen mellom familiekoordinatorer og familier

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2023)
 • «Spør forskerne»: Funn og erfaringer fra Nye Mønstre prosjektet (H2).

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil, Ask, Torunn Alise (2023)
 • – Får dårlig samvittighet når vi må be foreldre kjøpe ny dress til barnet

  Lundberg, Kjetil (2023)
 • Activation as integration: Changing contexts for the street level in Norway

  Lundberg, Kjetil (2023)
 • Ideologies of Work in Motion: Multimodal (re)presentation of occupational rehabilitation in the Scandinavian welfare state

  Lundberg, Kjetil Grimastad, Sataøen, Hogne Lerøy (2023)
 • Fattigdom og sosiale klasser. Paneldebatt

  Lundberg, Kjetil Grimastad (2023)
 • Kaisa vokste opp i en fattig familie og ble selv fattig. Hvorfor går fattigdom i arv?

  Lundberg, Kjetil Grimastad (2023)
 • Howard Beckers stemplingsteori og problemdefinerte nærmiljø «revisited»

  Lundberg, Kjetil Grimastad (2023)
 • Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications

  Mølland, Eirin, Lundberg, Kjetil, Haraldstad, Kristin, Vigsnes, Kristine Løkås, Bøe, Tormod, Danielsen, Hilde (2023)
 • Iterations of work inclusion beyond the standard service: Personalised welfare services in the era of activation and innovation

  Lundberg, Kjetil (2023)
 • Barnefattigdom og nye mønstre

  Lundberg, Kjetil (2023)
 • Accountability in Personalised Supported Activation Services

  Skjold, Suzan Mbatudde, Lundberg, Kjetil (2023)
 • Accountability in personalised Supported Employment-based activation services

  Skjold, Suzan Mbatudde, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Vendepunkt for langtidsfattige barnefamilier? Opplevelsen av å få familiekoordinator

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Sosial ulikhet og marginalisering

  Lundberg, Kjetil (2022)
 • Velferdsstigma, sosial ulikhet og den norske samfunnsdebatten. Keynote-foredrag.

  Lundberg, Kjetil (2022)
 • Familiekoordinering over tid. - Symposium om Nye mønstre - et innovasjons- og forskningsprosjekt.

  Lundberg, Kjetil (2022)
 • Oppvekst i lavinntekt. Familieperspektiv, barneperspektiv og tjenestene

  Lundberg, Kjetil (2022)
 • Small moments or turning points for long-term poor families? Norwegian parents' experiences of having a family coordinator

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Temporality and trust in complex family interventions - views from family coordinators

  Lundberg, Kjetil, Danielsen, Hilde (2022)
 • Forskeren forklarer: Blir skammen borte med rusfrihet?

  Sjursæther, Therese Ersvær, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Fra skam og stigma til stolthet og mestring: Erfaringskonsulenters syn på utvikling av positiv identitet som rusfri

  Sjursæther, Therese Ersvær Sjursæther, Lundberg, Kjetil (2021)
 • «Kunnskapsbasering og fagutvikling: Arbeidsinkludering, velferdstjenester og samordnet bistand»

  Lundberg, Kjetil (2021)
 • Familiekoordinering - Temporale dimensjoner i sosialt arbeid

  Lundberg, Kjetil (2021)
 • Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie

  Ask, Torunn Alise, Gjedrem, Jorunn, Gjerstad, Brita, Lundberg, Kjetil Grimastad, Oltedal, Siv (2021)
 • Introduksjon til temanummer om samarbeid i og mellom velferdstjenester

  Lundberg, Kjetil, Breimo, Janne Paulsen (2021)
 • Samarbeid arbeid og helse. Problemrepresentasjoner og blindsoner

  Lundberg, Kjetil, Magnussen, Anne-Mette (2021)
 • Lavinntektsfamilier og velferdsstaten - Koordinering som sosialt arbeid

  Lundberg, Kjetil (2020)
 • "Institutional ethnography in the Nordics" (panel discussion)

  Lundberg, Kjetil (2020)
 • Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier

  Lundberg, Kjetil, Danielsen, Hilde, Vigsnes, Kristine Løkås (2020)
 • The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty

  Mølland, Eirin, Vigsnes, Kristine L., Bøe, Tormod, Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil, Haraldstad, Kristin (2020)
 • Welfare stigma and the Public Gaze. The nature of welfare stigma in welfare debates in the 2010s in Norway

  Syltevik, Liv Johanne, Lundberg, Kjetil (2019)
 • Fattigdom handler om mer enn håndtering av personlig økonomi

  Lundberg, Kjetil (2019)
 • Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV

  Lundberg, Kjetil, Oltedal, Siv, Ask, Torunn Alise, Gjerstad, Brita, Gjedrem, Jorunn (2019)
 • From translation of ideas to translocal relations: shifting heuristics from Scandinavian Neo-Institutional Theory to Institutional Ethnography

  Lundberg, Kjetil, Sataøen, Hogne Lerøy (2019)
 • Welfare stigma and the public gaze.

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2019)
 • Care Descriptions at Work: Textual Technologies from the Standpoint of Care Workers

  Lundberg, Kjetil (2019)
 • Kritisk refleksjon i profesjonsutdanningane

  Lundberg, Kjetil (2019)
 • Digitalisering og sosiologi

  Lundberg, Kjetil (2018)
 • The Welfare Subject in the "One-stop Shop": Agency in Troublesome Welfare Encounters

  Lundberg, Kjetil (2018)
 • Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2018)
 • Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2018)
 • Observasjon som mulighet til sosiologisk innsikt: Skygging og kortere feltarbeid

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]

  Eide, Helene Marie Kjærgård, Homme, Anne, Karlsen, Marry-Anne, Lundberg, Kjetil (2017)
 • Care descriptions at work. Paper-presentasjon.

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • Nav, brukerne og digitaliseringen

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • Creaming for integration?: National and local policy strategies for integrating refugees in contemporary Norway

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • Bakkebyråkrati, digitalisering og tilgjengelighet i NAV

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • NAV, digitalisering og tilgjengelighet

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2017)
 • Dementia Care Work Situated Between Professional and Regulatory Codes of Ethics

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • Veien inn i arbeidslivet: Tiltak for mennesker med flukt- og innvandringsbakgrunn

  Lundberg, Kjetil (2017)
 • Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer?

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2017)
 • ”If it weren´t for me…”: Perspectives of family carers of older people receiving professional care

  Carlsen, Benedicte, Lundberg, Kjetil (2017)
 • Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere

  Eide, Helene Marie Kjærgård, Homme, Anne, Karlsen, Marry-Anne, Lundberg, Kjetil (2016)
 • Kvalitativ sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering

  Lundberg, Kjetil, Sataøen, Hogne Lerøy (2016)
 • Arbeidsinkludering for flyktninger: Opplæring i pleie/omsorg med praksis og teori

  Lundberg, Kjetil (2016)
 • Depicted welfare-recipient stereotypes in Norway and Denmark: a photo-elicitation study

  Dencker-Larsen, Sofie, Lundberg, Kjetil (2016)
 • Bokmelding: Ann-Helen Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.): For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger

  Lundberg, Kjetil (2016)
 • Brukerperspektiv på kontakten med Nav

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2016)
 • Textual Technologies and care work

  Lundberg, Kjetil (2016)
 • Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2016)
 • Integrert omsorg for eldre med hoftebrudd

  Lundberg, Kjetil, Carlsen, Benedicte (2015)
 • What's in an individual care plan? Textual technologies and the management of care work

  Lundberg, Kjetil (2015)
 • - For lett å jukse til seg Nav-penger

  Lundberg, Kjetil (2015)
 • Omfattende forskning på reform

  Lundberg, Kjetil (2015)
 • Styringsteksters innvirkning i det praktiske pleie- og omsorgsarbeidet

  Lundberg, Kjetil (2015)
 • Individuelle omsorgsplaner og tekstlig teknologi. En paperpresentasjon

  Lundberg, Kjetil (2015)
 • Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester

  Lundberg, Kjetil (2015)
 • Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv

  Grung, Camilla Bysheim, Johnsen, Iren, Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2014)
 • Prosjektpresentasjon: Labour migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state

  Lundberg, Kjetil (2014)
 • Negotiating Care Safety

  Lundberg, Kjetil (2014)
 • Institusjonell etnografi - ei inspirasjonskilde for den skandinaviske organisasjonsteorien?

  Lundberg, Kjetil, Sataøen, Hogne Lerøy (2014)
 • Tanker om samfunn : Kenneth Dahlgren og Hans Erik Næss (red.)

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2013)
 • Interview issues

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Nav - med brukeren i sentrum? - En presentasjon

  Lundberg, Kjetil, Hansen, Hans-Tore (2013)
 • Bokomtale: Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) "Arbeidslinja: Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten"

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Front-line encounters with the Norwegian all-in-all welfare buraucracy- the relationship between citizens and the welfare state

  Syltevik, Liv Johanne, Lundberg, Kjetil (2013)
 • Forskerstrid om trygdesmitte

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Trygd, kontekst, stigma og formidlingsansvar

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2013)
 • Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse. Spenninger på velferdsfeltet

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2013)
 • Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2013)
 • Nav - med brukeren i sentrum?

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2013)
 • Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne, Hansen, Hans-Tore (2013)
 • Et sjansespill å være Nav-bruker

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • On the blurred relationship in welfare encounters: Activation, accountability and individual agency

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Fra tynne beskrivelser til feite forklaringer: Om smitteperspektivet i norsk trygdedebatt

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Bokomtale: Kenneth Dahlgren og Hans Erik Næss (red.) Tanker om samfunn

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Integrerte helse- og omsorgstjenester: Brukerperspektiver

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Bokomtale: Anne Grete Jenssen og Inger Marii Tronvoll (red.) Brukermedvirkning: Likeverd og anerkjennelse

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Forskningens publikum

  Lundberg, Kjetil (2013)
 • Velferdsstatens relasjonelle dimensjon

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Krev mindre byråkrati

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2012)
 • En byråkratisk labyrint bak døren

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Ulike utfordringer - like muligheter? Innblikk i brukeres erfaringer med Nav

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Tvinges til å være amatør-byråkrater

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Det er en stor jobb å være bruker av Nav

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • "Hvordan kan institusjonell etnografi bidra til studiet av makt i moderne samfunn? Knytt gjerne diskusjonen an til begrepene "governmentality" og nyliberalisme"

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Den glade vending

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Uforutsigbare relasjoner. Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv

  Lundberg, Kjetil (2012)
 • Siviliseringen av Kina

  Øyen, Simen Andersen, Lundberg, Kjetil (2011)
 • Mellom mulighetsrom og avgrensningsinstitusjon: Brukeropplevelser med Nav

  Lundberg, Kjetil (2011)
 • Brukeren i sentrum. Brukeropplevelser, byråkrati og aktivisering

  Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2010)
 • Disiplinering og sirkus - sett nedenfra og fra siden

  Lundberg, Kjetil (2010)
 • Behind the slogans of 'user participation' and 'tailored services': Users' experiences on the Norwegian Employment and Welfare Administration

  Lundberg, Kjetil (2010)
 • Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2010)
 • Smører hjulene i NAV

  Lundberg, Kjetil (2010)
 • User perspectives on the Norwegian work and welfare administration: From mass processing to tailored services?

  Lundberg, Kjetil (2010)
 • Velferdsstatlige aktørkategorier

  Lundberg, Kjetil (2010)
 • På vei mot en brukerrettet forvaltning? Snapshots fra studier av brukeres erfaringer med NAV

  Lundberg, Kjetil (2010)
 • Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2010)
 • Karen Breidahl og Janne Seemann: Jobcentret som organisatorisk fænomen

  Lundberg, Kjetil (2009)
 • Økonomer og sosiologer som forvaltere av virkeligheten

  Lundberg, Kjetil (2009)
 • Innbyggerblikket: Fra barn, via ungdom, til voksne

  Lundberg, Kjetil, Danielsen, Hilde (2009)
 • Changing citizenship in Norwegian welfare state context

  Lundberg, Kjetil (2009)
 • Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter

  Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil, Syltevik, Liv Johanne (2009)
 • NAV-reformen og NAV-evalueringen

  Lundberg, Kjetil (2009)
 • Brukererfaring i NAV - en casestudie

  Lundberg, Kjetil (2008)
 • Mobiliseringens dilemmaer

  Lundberg, Kjetil (2008)
 • Nærmiljø, problemdefinering og mobilisering

  Lundberg, Kjetil (2008)
 • Fra trusler til idyll?

  Lundberg, Kjetil (2008)
 • Politiet kan ikke etterforske seg selv

  Øyen, Simen Andersen, Lundberg, Kjetil (2007)
 • Med blikket mot gata. Anmeldelse av boken "Gatekapital"

  Lundberg, Kjetil (2007)
 • Kriminalitet og fritidstilbud i Olsvik

  Lundberg, Kjetil (2007)
 • Nærmiljø, problemdefinering og mobilisering

  Lundberg, Kjetil (2007)
 • Gatemagasin som motmakt og frigjøringsstrategi

  Lundberg, Kjetil, Moe, Ole Johan (2006)
 • Problemdefinisjoner til besvær?

  Lundberg, Kjetil (2006)