Fagseksjonsleiar

Marianne Fjose

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sykepleier fra Stord sykepleierhøyskole i 1987, og har vært ansatt som lærer ved høgskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for Helsefag, nå høyskolen på Vestlandet, fra 1993. Jeg har videreutdanning i Palliativ omsorg fra 2001, og Konfluent veiledning fra 2000, begge ved Haraldsplass diakonale høyskole. I tillegg har jeg videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis fra 2006 ved høyskolen i Bergen. Master i helsefag tok jeg ved høyskolen i Buskerud i 2009. For tiden er jeg stipendiat ved universitetet i Oslo, sykepleievitenskap, og regner med å ferdigstille avhandlingen i 2018. Fram til 1. august 2018 har jeg vært ansatt ved campus Førde, og har der særlig vært knyttet til emnet Sk 162; "Akutt og kritisk syke", og emnene sk 151 "Sjukepleiaren sitt ansvar i kvalitetsutvikling og forsking" og sk 152 "Bachelor oppgaven". Jeg har og vært emneansvarlig for emnene sk 162, 163 og 164 samt studium ansvarlig for en videreutdanning i Lindrende behandling, pleie og omsorg. Fra 1/8-18 er jeg tilsatt i åremålsstilling som Fagseksjonsleder ved bachelorprogrammet i sykepleie heltid Bergen. Jeg gleder meg til spennende nye utfordringer og til å bli kjent med ansatte, studenter og bachelorprogrammet for heltid sykepleie Bergen.
Underviser i
 • Palliativ omsorg: kommunikasjon, håp, livskvalitet, pårørende, familie, lidelse
 • Palliativ omsorg: sykepleie ved smertelindring, væskebehandling ved livets slutt, munnpleie
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Kvalitativ forskningsmetode
 • Forskningsprosessen
 • Systematisk litteratursøk
 • Sykepleie ved smerter
 • Ortopedisk sykepleie
 • Pre- post-operativ sykepleie
 • Gynekologisk sykepleie
 • Oppgaveskriving
 • Hjelperrollen - utbrendthet
 • Smertelindring ved kognitiv svikt
 • Alternativ medisin
 • Bachelorveiledning
Forskar på
 • Lindrende behandling, pleie og omsorg
 • Betydningen av nære relasjoner ved kreftsykdom i palliativ fase
 • Familiegruppe intervju som forskningsmetode
 • Familiesystemets utfordringer ved kreftsykdom i palliativ fase hos eldre hjemmeboende kreftpasienter
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Folkehelsepraksis- Mulige samarbeidsprosjekter

  Vågstøl, Unni, Fjose, Marianne, Vikøren, Irene Helland, Haukom, Margareth. G., Luteberget, Laila, Kvamme, Kjersti, Alfstad, Elin, Løken, Oddbjørg Utheim, Wiik, Lovise Haugen (2022)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Caregiver reactions and social provisions among family members caring for home-dwelling patients with cancer in the palliative phase: A cross-sectional study.

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2019)
 • “Non-palliative care” – a qualitative study of older cancer patients’ and their family members’ experiences with the health care system

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Hvordan opplever eldre kreftpasienter i palliativ fase og nærmeste familiemedlemmer oppfølgingen fra helsetjenesten

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2017)
 • Hvordan oppleves den palliative helsetjenesten for eldre kreftpasienter og deres nærmeste familie?

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2017)
 • A Valuable but Demanding Time, Family Life During Advanced Cancer in an Elderly Family Member

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2016)
 • I grenseland - familielivets utfordringer når et eldre familiemedlem har kreft i palliativ fase

  Fjose, Marianne, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit, Grov, Ellen Karine (2016)
 • SILENT CARE - How families interact and communicate during advanced cancer

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Kirkevold, Marit, Eilertsen, Grethe (2015)
 • Strong in our companionship-family life's impotances and challenges during advanced cancer

  Fjose, Marianne, Grov, Ellen Karine, Kirkevold, Marit, Eilertsen, Grethe (2014)
 • Bruk av humor i kreftomsorgen

  Fjose, Marianne, Velthuijs, Milly (2014)
 • Familiefokusert palliasjon - i tiden?

  Gjertsen, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2012)
 • Family Interviewing - Background, method, theoretical perspectives and experiences

  Gjertsen, Marianne, Grov, Ellen Karine, Eilertsen, Grethe, Kirkevold, Marit (2012)
 • Får bedre smertebehandling

  Galek, Joanna, Gjertsen, Marianne (2011)
 • Barn trenger tilpasset informasjon

  (2011)
 • Hvordan forebygge utbrenthet?

  (2011)
 • Kreft og familien

  (2011)
 • Auke den tilsettes evne til å arbeide med alvorlig sjuke og døande

  (2010)
 • BETYDNINGSFULLE RELASJONER - hvordan personer som lever med kreft opplever forholdet til sine nærmeste

  (2010)
 • BETYDNINGSFULLE RELASJONER - hvordan personer som lever med kreft opplever forholdet til sine nærmeste

  (2010)
 • BETYDNINGSFULLE RELASJONER - hvordan personer som lever med kreft opplever forholdet til sine nærmeste

  (2010)
 • Hvordan samtalen gir innsikt - om hvordan personer ved livets slutt opplever relasjonene til sine nærmeste

  (2010)
 • Etterlatte arbeid

  (2009)
 • Kunnskapsbasert praksis. Kva det er og korleis få det til

  (2006)
 • Kva opplever kreftpasientar som god omsorg?

  (2006)
 • Akutt og kronisk smerte

  (2003)
 • Kommunikasjon med menneske i krise

  (2003)
 • Lindre lidelse - nærheit og venleik

  (2003)
 • Omsorg ved livets slutt

  (2002)
 • Pleie og omsorg til døende

  (2002)