Praksis i grunnskolen: Avtaler, økonomi og planlegging ved studiested Bergen

På denne siden finner du informasjon om nasjonale og lokale avtaler, informasjon om planlegging av praksis for neste studieår, og skjema tilknyttet planleggingsarbeidet.

Partnerskapsavtaler og samarbeid om praksis

Høgskolen og grunnskolene inngår vanligvis samarbeidsavtaler for perioder på fire år. Avtalene bygger på lokale avtaler inngått mellom høgskolen og skoleeiere, og nasjonal avtaler om arbeidsvilkår for praksislærere.

I tillegg til de fireårige praksisskoleavtalene avtaler høgskolen og skolene i årlige kontraktsvedlegg hvem som skal være praksislærere, hvilke utdanninger, studieår og fag som er aktuelle og hvor mange studenter skolen skal ta imot.

Når praksislærernes timeressurs til praksisarbeid skal fastsettes bruker skolens administrasjon det årlige kontraktsvedlegget og oversikten over godtgjøring og timedisposisjon. Oversikten brukes også når funksjonsgodtgjøring skal meldes inn til lønnskontor og eventuell overtid utbetales.

På bakgrunn av det årlige kontraktsvedlegget inngår skoleledelsen årlig avtale med lærere om praksislærerfunksjon.

Planlegging av praksis studieåret 2018-2019

I planleggingen av neste års praksis er kontakten først og fremst rettet mot skoleeier og ledelsen ved den enkelte skole. Det er viktig at skoleledelsen har løpende dialog med skolens praksislærere og personalet som helhet i alle ledd i planleggingsfasen. Høgskolens dialog med skolene/skoleledelsen dreier seg om følgende:

Retningslinjer og råd om praksisforberedelse for skoleledere og praksislærere finner dere via praksissidene for GLU 1-7 og GLU 5-10.

Tidspunkt for praksis og møter

Under viktige datoer finner du lenke til siden for tidspunkt for praksisperiodene (årsplan) og tidspunkt for praksismøter. Årsplan for 2018–2019 ble vedtatt 1. februar 2018, se viktige datoer. På årsplanen er noen møtedatoer fastsatt. I juni legges hele møteplanen ut på nettsidene.

Praksisomfang og praksislærerfunksjoner på skolene

Hver vår utarbeides årlige kontraktsvedlegg som angir omfanget av praksis på den enkelte skole. Arbeidet med kontraktsvedleggene starter i februar og varer til juni - med eventuelle justeringer i august/september. Arbeidet foregår som følger:

Februar/mars: Informasjon fra høgskolen

 • Høgskolen sender informasjon til samarbeidsskolene om neste års studier og behov for praksisplasser. Høgskolen ber samtidig skolene om tilbakemelding på hvilke utdanninger og fag skolen kan ta imot studenter fra og hvem som er aktuelle praksislærere.

 • Høgskolen holder informasjonsmøter for skolelederne/praksiskoordinatorene.

Mars: Informasjon fra skolene

 • Skoleledelsen fyller ut tilsendt Questback med ønsket praksisomfang og informasjon om aktuelle fag, årstrinn o.l. til høgskolen v/ Eli Borsholm. Frist for tilbakemelding er 5.april.

April/mai: Årlige kontraktsvedlegg

 • På bakgrunn av informasjon fra skolene sender høgskolen forslag til årlige kontraktsvedlegg i begynnelsen av mai. I forslaget er skolens praksisomfang og ressurs til praksislærere angitt. Omfang og ressurs er beregnet ut fra oversikt over timer og godtgjøring som du finner under avtaler på denne nettsiden.

 • Skoleledelsen bekrefter det årlige kontraktsvedlegget innen 25. mai, eventuelt melder ønske om endringer.

 • Skoleleder har ansvar for å sikre at praksislærerne fyller kravene til kompetanse og har en lærerstilling som egner seg til å ta imot og veilede studenter.

 • Dersom det ikke allerede er meldt inn, sender skolen også navn på praksislærere, informasjon om årstrinn og fag o.l.

Mai/juni: Avtale med praksislærerne

 • Nye praksislærere søker skoleledelsen om praksislærerfunksjon.

 • På bakgrunn av de årlige kontraktsvedleggene, inngår skoleledelsen årlig avtale med lærere om praksislærerfunksjon. Mal for avtale om praksislærerfunksjon finner du under skjema på denne siden.

Refusjon av skolens praksisutgifter

Skolen sender krav om praksisrefusjon til høgskolen to ganger i året. Frist for innlevering av refusjonskrav er 1. november i høstsemesteret og 1. juni vårsemesteret.

 1. Skoleeier eller høgskolen sender refusjonsskjema til skolene medio oktober og medio mai.

 2. Med utgangspunkt i årlig kontraktsvedlegg sender skolen utfylt og signert refusjonsgrunnlag til på e-post til høgskolen ved Eli.borsholm@hvl.no .

 3. Når høgskolen har godkjent refusjonsgrunnlaget, sender skolen faktura på avtalt beløp til høgskolen. Adresse: Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, fakturamottak, postboks 363 Alnabru, 0614 OSLO (HVL-referanse: 5650-EBOR).

Veilederutdanning for praksislærere

Høgskolen tilbyr gratis utdanning i praksisveiledning. Skoleledelsen søker på vegne av praksislærerne. Informasjon om studieplan og søknadsfrist for 2018 blir sendt samarbeidsskolene så snart det er avklart.