Praksis i barnehagelærerutdanning i Bergen

Informasjon om rammene for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen for praksislærere og styrere/daglig leder.

Retningslinjene for praksisopplæring gir de formelle rammene for praksisopplæringen og er et viktig dokument du som praksislærer og barnehageleder forholder deg til. Retningslinjene beskriver organisering og ansvarsfordeling for praksisopplæringen i BLU.

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten.

Emneplaner for paksis i heltidsutdanningen:

Emneplaner for praksis i deltidsutdanningen:

Studie- og emneplanen for kunnskapsområdene beskriver tema og læringsutbytte for de ulike kunnskapsområdene i BLU. Som praksislærer er det viktig at du gjør deg kjent med planene for de fagene dine studenter har.

Vurdering av studenters skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som barnehageleder/praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av praksis for neste barnehageår.

Fagutvalg i BLU er et rådgivende organ som skal sikre at blant annet praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom studenter, praksisbarnehagene og høgskolen. Referat fra møtene i fagutvalget legges ut.