Praksis i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - Bergen

Informasjon til praksislærere, skoleledere og faglærere tilknyttet fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

Retningslinjer for praksis og emneplaner

Retningslinjene beskriver organisering og ansvarsfordeling for praksisopplæringen:

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Studieplaner:

Retningslinjer for praksisforberedelser, veiledning og vurdering

Som tillegg til plan for praksis, har vi utarbeidet retningslinjer og råd for:

Vurdering av studenters skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Evaluering av praksis

Selvevaluering: Studenten skal levere en selvevaluering til praksislærer siste praksisdag i hvert semester. For de fleste gjelder dette både høst og vår. 

Selvevalueringen skal si noe om:

  1. Hvordan la jeg strategier for mine mål?
  2. Hvordan gikk det med de målene som ble satt?
  3. Hvorfor gikk det som det gjorde?
  4. Hva ønsker jeg å arbeide videre med?
  5. Hvilke strategi velger jeg for mitt videre arbeid?

Evaluering av praksis: Studenten skal evaluere praksisperioden gjennom direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Du finner mer informasjon og evalueringsskjema på siden for evaluering av praksis i grunnskolen.