Praksis i grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn

Informasjon til praksislærere og skoleledere tilknyttet campus Bergen.

Retningslinjer for praksis og emneplaner

Retningslinjene beskriver organisering og ansvarsfordeling for praksisopplæringen:

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Studieplaner:

Retningslinjer for praksisforberedelser, veiledning og vurdering

Som tillegg til plan for praksis, har vi utarbeidet retningslinjer og råd for:

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.

Evaluering av praksis

Studentene skal evaluere praksis, både via undersøkelser på Itslearning og via direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Mer informasjon om studentenes evaluering av praksis finner du på GLU-siden for studenter. Via denne siden kan du også gjøre deg kjent med informasjon om studentenes rettigheter og plikter.