Praksis i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn - Bergen

Informasjon til praksislærere, skoleledere og faglærere tilknyttet fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

Retningslinjer for praksis og emneplaner

Retningslinjene beskriver organisering og ansvarsfordeling for praksisopplæringen:

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Studieplaner:

Retningslinjer for praksisforberedelser, veiledning og vurdering

Som tillegg til plan for praksis, har vi utarbeidet retningslinjer og råd for:

Vurdering av studenters skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet

Avtalar og økonomi

På sida for avtalar, økonomi og planlegging har vi samla informasjon som er spesielt relevant for deg som skuleleiar og praksiskoordinator. Her finn du informasjon om avtaleverk, prosedyrar og nødvendige skjema for planlegging av praksis neste skuleår.

Evaluering av praksis

Selvevaluering: Studenten skal levere en selvevaluering til praksislærer siste praksisdag i hvert semester. For de fleste gjelder dette både høst og vår. 

Selvevalueringen skal si noe om:

  1. Hvordan la jeg strategier for mine mål?
  2. Hvordan gikk det med de målene som ble satt?
  3. Hvorfor gikk det som det gjorde?
  4. Hva ønsker jeg å arbeide videre med?
  5. Hvilke strategi velger jeg for mitt videre arbeid?

Evaluering av praksis: Som student skal du evaluere praksisperioden gjennom direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Du finner mer informasjon og evalueringsskjema på siden for evaluering av praksis i grunnskolen.