Praksis i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Informasjon til praksislærere og skoleledere tilknyttet campus Bergen.

Retningslinjer for praksis og emneplaner

Retningslinjene beskriver organisering og ansvarsfordeling for praksisopplæringen:

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Studieplaner:

Avtalar og økonomi

På sida for avtalar, økonomi og planlegging har vi samla informasjon som er spesielt relevant for deg som skuleleiar og praksiskoordinator. Her finn du informasjon om avtaleverk, prosedyrar og nødvendige skjema for planlegging av praksis neste skuleår.

Samordningsutval for praksis i grunnskulen

Samordningsutvalet for praksis i grunnskulen er eit rådgjevande organ som skal sikre at praksisopplæringa blir utvikla og betra i samarbeid mellom praksisskulane og høgskulen.

Evaluering av praksis

Studentane skal evaluere praksis, både gjennom undersøkingar på Itslearning og gjennom direkte tilbakemeldingar til praksislærar og praksisskule. Meir informasjon om studentane si evaluering av praksis finn du på GLU-sida for studentar. På denne sida kan du også gjere deg kjent med informasjon om studentane sine rettar og plikter.