Praksis i barnehagen: Avtaler, økonomi og planlegging ved studiested Bergen

På denne siden finner du informasjon om nasjonale og lokale avtaler, informasjon om planlegging av praksis for neste studieår, og dokumenter knyttet til planleggingsarbeidet.

Samarbeid om praksis

Høgskolen og barnehagene inngår vanligvis samarbeidsavtaler for perioder på fire år. Avtalene bygger på lokale avtaler inngått mellom høgskolen og barnehageeiere, og nasjonale avtaler om arbeidsvilkår for praksislærere.

I tillegg til de fireårige praksisbarnehageavtalene utarbeider høgskolen og barnehagene et årlig kontraktsvedlegg som angir barnehagens praksislærerfunksjoner. Styrer/daglig leder har ansvar for å sikre at aktuelle praksislærere fyller kravene til kompetanse for å ta imot og veilede studenter.

Planlegging av praksis studieåret 2018-2019

I planleggingen av neste års praksis er kontakten først og fremst rettet mot barnehageeier og styrer/daglig leder ved den enkelte barnehage. Det er viktig at styrer/daglig leder har løpende dialog med barnehagens praksislærere og personalet som helhet i alle ledd i planleggingsfasen. Høgskolens dialog med barnehagene dreier seg om følgende:

Tidspunkt for praksis og møter

Under viktige datoer finner du lenke til siden med tidspunkt for praksisperiodene (årsplan) og tidspunkt for praksismøter. Årsplan for praksis 2018-2019 blir vedtatt 1. februar 2018. I juni legges møteplanen ut på nettsidene.

Praksisomfang og praksislærerfunksjoner i barnehagene

Hver vår utarbeides årlige kontraktsvedlegg som angir omfanget av praksis i den enkelte barnehage. Arbeidet med kontraktsvedleggene starter i februar og varer til juni - med eventuelle justeringer i august/september. Arbeidet foregår som følger:

Februar/mars: Informasjon fra høgskolen

Høgskolen sender informasjon til samarbeidsbarnehagene om neste års behov for praksisplasser. Høgskolen ber barnehagene om tilbakemelding på ønskede profiler, studieår m.m. og hvem som er aktuelle praksislærere.

Høgskolen holder informasjonsmøter for styrere/daglige ledere i uke 12. Påmelding kommer i egen e-post. Informasjonsmøte for styrere i helt nye paksisbarnehager blir sendt ut senere.

Mars: Informasjon fra barnehagene 

Styrer/daglig leder fyller ut tilsendt Questback-spørreskjema med ønsket praksisomfang og informasjon om praksislærerne til høgskolen v/ Daniel Cárcel Latorre. Frist for tilbakemelding er 21. mars. 

I de tilfeller der det skal søkes om praksisplass på veilederutdanning (15 studiepoeng), må det gjøres i Questback.

April/mai: Årlige kontraktsvedlegg

På bakgrunn av informasjonen fra barnehagene sender høgskolen ut forslag til årlige kontraktsvedlegg i midten av mai. I forslaget er barnehagens praksisomfang og ressurs til praksislærerne angitt. Omfang og ressurs er beregnet ut fra oversikt over timer og godtgjøring som du finner under avtaler på denne nettsiden.

Styrer bekrefter det årlige kontraktsvedlegget senest 25. mai, og har da mulighet til å melde ønske om endringer.

Styrer har ansvar for å sikre at alle praksislærere fyller kravene, jf. samarbeidskontrakt.

Refusjon av barnehagens praksisutgifter

Barnehagen sender kravom praksisrefusjon til høgskolen to ganger i året. Frist for innlevering av refusjonskrav er 1. november i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.

  1. Barnehageeier eller høgskolen sender refusjonsskjema til barnehagene medio oktober og medio mai.

  2. Med utgangspunkt i årlige kontraktsvedlegg, sender barnehagen utfylt refusjonsgrunnlag til høgskolen. Grunnlaget kan sendes som vedlegg til e-post til mailto:Daniel.Carcel.Latorre@hvl.noeller per post til Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, praksiskontoret, postboks 7030, 5020 Bergen.

  3. Når høgskolen har godkjent refusjonsgrunnlaget, sender barnehagen faktura på avtalt beløp til høgskolen. Adresse: Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, fakturamottak, postboks 363 Alnabru, 0614 OSLO (HVL-ref: 362015-JHAU).

Veilederutdanning for praksislærere

Høgskolen tilbyr gratis utdanning i veiledning (15 studiepoeng). Barnehageledelsen søker på vegne av praksislærerne via Questback, se punktet om informasjon fra barnehagene ovenfor.