Praksis i barnehagen: Avtaler, økonomi og planlegging ved studiested Bergen

På denne siden finner du informasjon om nasjonale og lokale avtaler, informasjon om planlegging av praksis for neste studieår, og dokumenter knyttet til planleggingsarbeidet.

Samarbeid om praksis

Høgskolen og barnehagene inngår vanligvis samarbeidsavtaler for perioder på fire år. Avtalene bygger på lokale avtaler inngått mellom høgskolen og barnehageeiere, og nasjonale avtaler om arbeidsvilkår for praksislærere.

I tillegg til de fireårige praksisbarnehageavtalene utarbeider høgskolen og barnehagene et årlig kontraktsvedlegg som angir barnehagens praksislærerfunksjoner. Styrer/daglig leder har ansvar for å sikre at aktuelle praksislærere fyller kravene til kompetanse for å ta imot og veilede studenter.

Planlegging av praksis studieåret 2019-2020

Tidspunkt for praksis og møter

Under viktige datoer finner du lenke til siden med tidspunkt for praksisperiodene (årsplan) og tidspunkt for praksismøter. Årsplan for praksis 2019-2020 blir vedtatt 1. mars 2019. I juni legges møteplanen ut på nettsidene.

Praksisomfang og praksislærerfunksjoner i barnehagene

Hver vår utarbeides årlige kontraktsvedlegg som angir omfanget av praksis i den enkelte barnehage. Arbeidet med kontraktsvedleggene starter i februar og varer til juni - med eventuelle justeringer i august/september. Arbeidet foregår som følger:

Februar/mars: Informasjon fra høgskolen

Høgskolen sender informasjon til samarbeidsbarnehagene om neste års behov for praksisplasser. Høgskolen ber barnehagene om tilbakemelding på ønskede profiler, studieår m.m. og hvem som er aktuelle praksislærere.

Høgskolen holder informasjonsmøter for styrere/daglige ledere i uke 12/13. Påmelding kommer i egen e-post. Informasjonsmøte for styrere i helt nye paksisbarnehager blir sendt ut senere.

Mars: oppstart informasjon fra barnehagene 

Styrer/daglig leder fyller ut tilsendt Questback-spørreskjema med ønsket praksisomfang og informasjon om praksislærerne til høgskolen v/ Daniel Cárcel Latorre. Frist for tilbakemelding er 31. mai. 

April/mai: endelige tilbakemeldinger fra barnehagene

På bakgrunn av informasjonen fra barnehagene sender høgskolen ut forslag til årlige kontraktsvedlegg i midten av mai. I forslaget er barnehagens praksisomfang og ressurs til praksislærerne angitt. Omfang og ressurs er beregnet ut fra oversikt over timer og godtgjøring som du finner under avtaler på denne nettsiden.

Juni: kontraktsvedlegg

Styrer bekrefter det årlige kontraktsvedlegget senest 25. juni, og har da mulighet til å melde ønske om endringer.

Styrer har ansvar for å sikre at alle praksislærere fyller kravene, jf. samarbeidskontrakt.

Refusjon av barnehagens praksisutgifter

Barnehagen sender kravom praksisrefusjon til høgskolen to ganger i året. Frist for innlevering av refusjonskrav er 1. november i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.

  1. Barnehageeier eller høgskolen sender refusjonsskjema til barnehagene medio oktober og medio mai.

  2. Med utgangspunkt i årlige kontraktsvedlegg, sender barnehagen utfylt refusjonsgrunnlag til høgskolen. Grunnlaget kan sendes som vedlegg til e-post til Daniel.Carcel.Latorre@hvl.no eller per post til Høgskulen på Vestlandet, FLKI Bergen, praksisadministrasjonen, Inndalsveien 28, 5063 Bergen. Når høgskolen har godkjent refusjonsgrunnlaget, Når høgskolen har godkjent refusjonsgrunnlaget,

  3. Når høgskolen har godkjent refusjonsgrunnlaget, sender barnehagen faktura på godkjent beløp til høgskolen. Adresse: Høgskolen på Vestlandet, FLKI-Bergen, praksisadministrasjon, postboks 363 Alnabru, 0614 OSLO (HVL-referanse: 5650-JHAU). Lenke til øvrig informasjon om fakturaadresse.

Veilederutdanning for praksislærere

Revidert nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning krever at praksislærer skal ha 30 studiepoeng veiledningskompetanse. Det vil ta tid før høgskolen nærmer seg dette målet, så praksislærere uten denne kompetansen vil likevel kunne ta imot og veilede studenter som tidligere.

Høgskolen har startet arbeid med å utvikle en ny nett- og arbeidsplassbasert videreutdanning i veiledning som vil bestå av to emner på 15 studiepoeng hver, et grunnemne og et påbygningsemne. Informasjon om dette vil komme senere.