Praksis i videregående skole - Avtaler, økonomi og planlegging

På denne siden finner du informasjon om lokale avtaler, planlegging av praksis for neste studieår og skjema tilknyttet planleggingsarbeidet.            

Partnerskapsavtaler og samarbeid om praksis

Høgskolen på Vestlandet og videregående skoler inngår vanligvis partnerskapsavtaler for perioder på fire år.

I tillegg til de fireårige partnerskoleavtalene utarbeider høgskolen og skolene et årlig kontraktsvedlegg som angir skolens praksislærerfunksjoner. Skoleleder har ansvar for å sikre at aktuelle praksislærere fyller kravene til kompetanse og har en lærerstilling som egner seg til å ta imot og veilede studenter.

På bakgrunn av det årlige kontraktsvedlegget inngår skoleledelsen årlig avtale med lærere om praksislærerfunksjon.

Skolens administrasjon bruker det årlige kontraktsvedlegget og oversiktene over timer og godtgjøring når praksislærernes timeressurs til praksisarbeid skal fastsettes og når godtgjøring skal utbetales.

Planlegging av neste års praksis

I planleggingen av neste års praksis er kontakten først og fremst rettet mot ledelsen ved den enkelte skole. Det er viktig at skoleledelsen har løpende dialog med skolens praksislærere og personalet som helhet i alle ledd i planleggingsfasen. Høgskolens dialog med skolene/skoleledelsen dreier seg om følgende:

Tidspunkt for praksis og møter

Under viktige datoer finner du lenke til siden for årsplaner/tidspunkt for praksis. På årsplanen er møtedatoer fastsatt. Hele møteplanen ligger på nettsidene.

Praksislærerfunksjoner på skolene

Hver vår utarbeides årlige kontraktsvedlegg som angir omfanget av praksis på den enkelte skole. Arbeidet med kontraktsvedleggene starter i februar og varer til juni - med eventuelle justeringer i august/september. Arbeidet foregår som følger:

  1. Høgskolen sender informasjon til partnerskolene om neste års studier, praksisperioder og behov for praksisplasser i løpet av februar.
  2. Skoleledelsen fyller ut og sender skjema med ønsket praksisomfang og informasjon om aktuelle fag, årstrinn o.l. til høgskolen v/ Eli Borsholm innen fastsatt frist (vanligvis i slutten av mars).
  3. På bakgrunn av informasjon fra skolene sender høgskolen forslag til årlige kontraktsvedlegg i april. I forslaget er skolens praksisomfang og ressurs til praksislærere angitt.
  4. Skoleledelsen bekrefter det årlige kontraktsvedlegget i april/mai, eventuelt melder ønske om endringer. Skoleleder har ansvar for å sikre at aktuelle praksislærere fyller kravene.
  5. Dersom det ikke allerede er meldt inn, sender skolen også navn på praksislærere, informasjon om årstrinn og fag o.l.
  6. På bakgrunn av de årlige kontraktsvedleggene, inngår skoleledelsen årlig avtale med lærere om praksislærerfunksjon. 

Refusjon av skolens praksisutgifter

Skolen sender krav om praksisrefusjon til høgskolen to ganger i året. Frist for innlevering av refusjonskrav er 1. november i høstsemesteret og 1. juni vårsemesteret.

  1. Høgskolen sender refusjonsskjema til skolene medio oktober og medio mai.
  2. Med utgangspunkt i årlig kontraktsvedlegg, sender skolen utfylt refusjonsgrunnlag til høgskolen på epost til praksiskoordinator Frøy Hege Loe, fhl@hvl.no
  3. Når høgskolen har godkjent refusjonsgrunnlaget, sender skolen faktura på avtalt beløp til høgskolen. Adresse: Høgskolen på Vestlandet, fakturamottak, postboks 363 Alnabru, 0614 OSLO (Hvl-referanse: FHL)

Kontakt

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI

Kontakt eventuelt

Studieadministrativ leiar
Administrasjon ved FLKI