Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) i Bergen

Informasjon om rammer og organisering, retta mot praksislærarar/-rettleiarar og rektorar/leiarar på praksisskulane tilknytta campus Bergen.

Tidligare Praksisguide er no erstatta med retningslinjer for praksisstudiet og emneplanar knytt til kvart enkelt studieår. Retningslinene for praksis gir dei formelle rammene for praksisopplæringa og er eit viktig dokument du som praksislærar og leiar/koordinator forheld deg til. Retningslinjene beskriv organisering, ansvarsfordeling og rutinar i forbindelse med praksisopplæringa i PPU-Y.

Emneplanane for praksis gir ei beskriving av vurderingskriterium for praksis det enkelte studieår. Dette dannar grunnlag for den vurderinga du som praksislærar skal gjere av studenten:

Emneplan praksis 1. studieår

Emneplan praksis 2. studieår

Avtalar og økonomi

På sida for avtalar, økonomi og planlegging har me samla informasjon som er spesielt relevant for deg som skuleleiar og praksiskoordinator. Her finn du informasjon om avtaleverk, prosedyrar og nødvendige skjema for planlegging av praksis neste skuleår.

Øvrig informasjon om utdanninga.