Praksis i Bachelor i tegnspråk og tolking

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

Studiested Bergen tilbyr 3-årig utdanning (TST) som tolk for døve, døvblitte og døvblinde. Studentene skal gjennomføre 13 uker obligatorisk praksis i studiet.

På denne siden finner du lenker til dokumenter og nettsider som ligger til grunn for praksisopplæringen. Tidligere Plan for praksisopplæring er nå erstattet av retningslinjer som er førende for alle praksisperiodene og emneplaner for hver enkelt praksisperiode.

Retningslinjer for praksis gir de formelle rammene for praksisopplæringen og er sammen med emneplaner for praksis det viktigste dokumentet du som praksisveileder forholder deg til. Retningslinjene beskriver organisering, ansvarsfordeling og rutiner ved praksis i tolkeutdanningen.

Fag-/emneplaner

Fag-/emneplanene beskriver tema og vurderingskriterier for de ulike fagene i TST. Som praksisveileder er det viktig at du gjør deg kjent med planene.

2. studieår: Emneplan for praksis (TST-2)
3. studieår: Emneplan for praksis (TST-3)

Informasjon om utdanningen og øvrige fag-/emneplaner.

Vurdering av studenters skikkethet for yrket

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.