Praksis engelsk årsstudium - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksislærar knytt til engelsk årsstudium med fagdidaktikk ved campus Sogndal.

Organisering av praksis

Praksis er obligatorisk i studiet. Studentane gjennomfører praksis i grupper på 2–3 studentar og skal gjennomføre ca 8–12 undervisningstimar/økter (min/max) i løpet av perioden. Rettleiing kjem i tillegg.

Praksis i vårsemesteret 2020 er i veke 13–14.

Innhald i praksisopplæringa

Organisering

Praksis er obligatorisk i studiet. Studentane gjennomfører praksis i grupper på 2-3 studentar og skal gjennomføre ca 8-12 undervisningstimar/økter (min/max) totalt i løpet av perioden. Rettleiing kjem i tillegg.

Det vil bli halde eit eige praksisførebuande møte på Høgskulen i forkant av praksis, med eit omfang på cirka to timar. Innkalling til møtet vil bli sendt på e-post.

Rettleiing

Praksislærar sine arbeidsoppgåver er å gi studentane innsyn i undervisningsplanlegginga, syne korleis hjelpemiddel vert nytta i undervisningssamanheng og hjelpe dei med å vurdere rammefaktorar og undervisningsmetodar i engelsk.

Studentane har krav på ca 2 timar rettleiing per veke (grupperettleiing). Praksislærar skal rettleie studenten/ane i å planlegge undervisninga, og hjelpe dei med å reflektere over kva som gjekk bra og kva som kan endrast på til neste undervisningsøkt.

Løn

Høgskulen betalar ut løn i samsvar med punkt 4 i ”Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen”av 07.03.05. Godtgjering for praksisundervisning etter punkt 4 i avtalen er kr. 270,- pr. time. Tilsette i 100 % stilling får overtidsbetaling tilsvarande 50 % som utgjer kr. 405,- pr time. Praksislærar får betalt for totalt 6 timar (4 timar rettleiing og 2 timar praksisførebuande møte).

Du fyller inn rett timesats (kr. 270.- eller kr. 405.-) i vedlagte lønsskjema. Dersom fleire praksislærarar deler på rettleiinga, må det totale timetalet (4 timar + evt praksisførebuande møte) delast på dei involverte, og det må fyllast ut eitt lønsskjema for kvar praksislærar. Feriepengar blir lagt til.

Teieplikt

Høgskulen er, som offentleg forvaltningsorgan, regulert av Forvaltningslova (1967) og

teieplikta i §13. Teieplikta gjeld alle saksområde og stillingskategoriar. Arbeid knytt til praksisoppdrag kjem inn under desse vedtaka.

Vurdering

Høgskulen har eige vurderingsskjema som praksislærar fyller ut etter avslutta praksisperiode. Vurderingsskjemaet må vere HVL i hende før løn kan betalast ut.

Kontaktpersonar

Fagansvarleg: Mari Skjerdal Lysne, faglærar i engelsk didaktikk

Adm kontaktperson: Astrid Bondevik, praksiskoordinator

Du finn også informasjon om praksis i studieplanen.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av studenten sine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere i yrket.

Til praksisside for studentar