Samarbeidsmidlar, campus Førde

Alle som tar i mot studentar i praksis frå sjukepleieutdanninga og andre helseutdanningar ved campus Førde er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar.

Målet med samarbeidsmidlane er å fremje og stimulere til felles prosjekt som kan bidra til å vidareutvikle kvaliteten i utdanningstilbodet til studentane.

Utlysing for 2020/2021

Fristen for å søke om samarbeidsmidlar for studieåret 2020/2021 er 3. mai 2020.

Føremålet med samarbeidsmidlane

Samarbeidsmidlane skal bidra til

  • auka samarbeid mellom Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) ved campus Førde og praksisfeltet
  • betre kvalitet i praksis og praksisopplæring
  • styrke koblinga mellom utdanning og fagutviklingsprosjekt i praksisfeltet
  • utvikling av berekraftige forskings- og utviklingsmiljø (FoU) i samarbeid mellom praksisfeltet og FHS ved campus Førde

Samarbeidsprosjekta kan initierast både av leiarar og tilsette i praksisfeltet og HVL.

Rapportering

Frist for rapportering for prosjekt for skuleåret 2020/2021 er 1. juni 2021.