Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Dette forskernettverket har sin forankring på Senter for omsorgsforskning Vest og hadde 10-års jubileum høsten 2018. Over halvparten av medlemmene av forskernettverket (ca. 60 personer) er ansatt på Senter for Omsorgsforskning Vest sine partnerinstitusjoner på Vestlandet. Nettverket ledes av Kari Marie Thorkildsen ved HVL på Stord fra 01.01.2019.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning Vest - Bergen

Prosjekttype

Grunnforsking

Prosjektperiode

August 2010 - Desember 2020

Prosjektsamandrag

Omsorg kan betraktes som et grunnvilkår som hører selve livet til. Det er en kjensgjerning at mennesket er avhengige av og utlevert til hverandre. I avhengigheten og utlevertheten berøres menneskets sårbarhet. Det er ikke likegyldig hvordan sårbarheten møtes. Omsorg er responsen på denne kjensgjerning.

Selv om avhengighet, sårbarhet og omsorg er universelle og grunnleggende fenomen, kommer de særlig tydelig til syne i relasjoner mellom pasienter og profesjonelle i pleie og omsorgstjenestene, det vil si i de konkrete pleie og omsorgssituasjonene. Foruten å arbeide med omsorgens ontologiske grunnvilkår vil vi også utforske og studere strukturelle og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. 

Problemstillinger og spørsmål

Det bredt sammensatte forskernettverket fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. Blant annet:

 • Hva springer omsorg ut av?
 • Hvordan trer omsorg fram og erfares?
 • Hvilken grunnlagstenkning kan knyttes til omsorg, generell etikk og profesjonsetikk?
 • Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag og hvordan blir de påvirket av ulike styringsmekanismer?
 • Hvordan forholder makt seg til omsorg?
 • Hvordan vokser omsorg fram i de profesjonelle fellesskapene og den profesjonelle omsorgen?
 • Hvordan kan behandlings- og pleiekulturene bidra til en god profesjonalitet der pasienters sårbarhet og lidelse blir møtt?
 • Hvilke etiske problemstillinger trer fram i profesjonelle omsorgsrelasjoner?
 • Hva truer omsorgen innenfor pleie- og omsorgstjenestene i dag?  

Publikasjoner

Deltakerne i nettverket har gjennom flere år hatt en rekke vitenskapelige sampublikasjoner basert på halvårlige seminar- og konferansevirksomhet. I februar 2020 vil et temanummer i International Practice Development Journal, publisere artikler basert nettverket sin internasjonale konferanse med tittel: “Critical perspectives on person, care and aging” våren 2019.

I 2018 stod nettverket for et temanummer i Tidsskrift for omsorgsforskning med tittel «Hva er omsorg?» Nummeret ble publisert på Idunn: https://www.idunn.no/tidsskrift_for omsorgsforskning/2018/03

I 2017 ga nettverket ut et temanummer i Tidsskriftet International Practice Development Journal med tittel: “Enhancing well-being: practice and politics. Sharing learning from the Norwegian Welfare State”, se lenke https://www.fons.org/library/journal/volume7-suppl

I 2015 ga nettverket ut temanummeret «Makt og omsorg» i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2: 2015, se lenke  http://www.michaeljournal.no/i/2015/02?xp=michael-2015-02.xmlTemanummeret har bakgrunn i en tverrfaglig seminarrekke 2013–2014 med makt og omsorg som gjennomgående tema.

I 2014  ga nettverket ut boken "Rom for omsorg?" på Fagbokforlaget. Boken er en vitenskapelig antologi som retter søkelyset på rommene i helsevesenet. Boken tar opp omsorgens vilkår (del 1), omsorgens relasjoner (del 2) og omsorgens omgivelser (del 3). Forfatterne stiller på ulike måter spørsmål om hvilket rom det for omsorg i dagens helsevesen. De bidrar til debatt om helsevesenet og helseprofesjonene, med særlig vekt på omsorgstjenester og omsorgsarbeid.

I 2010 hadde nettverket et temanummeret med tittel «Omsorg» i tidsskriftet Michael Quarterly nr. 2, se lenke http://www.michaeljournal.no/i/2010/02?xp=michael-2010-02.xml

Metode

Nettverket arbeider i nettverket internt, og med eksterne forskere utenfor regionen, nasjonalt og internasjonalt. Det arrangeres nettverksseminar og konferanser der grunnlagsproblematikker rundt omsorg blir lagt fram og drøftet. Det blir hvert halvår arrangert et seminar, og hvert annet år en konferanse. De siste to årene har konferansene vært internasjonale konferanser med etterfølgende internasjonale publikasjoner i temanummer. 

Seminarer og konferanser de siste fire år

Foruten semestervise åpne seminarer i nettverket arrangeres også konferanser:

 • 15. og 16. Mai 2019, campus Bergen internasjonal konferanse med abstract med tittel: “Critical Perspectives on Person, Care and Aging”
 • 6. November 2018, campus Bergen seminar med tittel: «Erkjennelsens grenser og muligheter inn mot omsorgstekning - Ulike lesninger av Foucault»
 • 19. Mars 2018, VID campus Haraldsplass seminar med tittel: «Etikkens sted sett fra Kierkegaard og Løgstrup»
 • 24. oktober 2017, campus Stord seminar med tittel: «Etikk og den fremmede andre»
 • 9. og 10. mai 2017, campus Bergen Internasjonalt seminar med tittel: «Care philosophy”
 • 8. og 9. november 2016, VID campus Haraldsplass Nordisk Konferanse med abstract med tittel: «Velferdsstatens tause omsorgsfelt»
 • 28. april, campus Førde seminar med tittel: «Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt»

Medlemmer i forskernettverket inklusive medlemmer i Arbeidsutvalget (AU)

Nettverket består av forskere fra Høgskulen på Vestlandet (campus Stord, Bergen, Haugesund, Førde), Universitet i Stavanger, VID vitenskapelige høgskole (campus Haraldsplass og campus Betanien) og fra andre institusjoner utenfor akademia (se oversikt under). Professor Herdis Alvsvåg fra Haraldsplass diakonale høgskole (nå VID vitenskapelige Høgskole) ledet nettverket frem til august 2015. Professor Christine Øye ved Høgskolen på Vestlandet ledet nettverket fra september 2015 frem til 01.01 2019, og Førsteamanuensis Kari Marie Thorkildsen Høgskulen på Vestlandet, campus Stord leder nettverket fra 01.01.2019.

Medlemmer fra VID

 • Herdis Alvsvåg, VID (medlem AU)
 • Linda Rykkje, VID
 • Tone Stikholmen, VID
 • Åsa Roxberg, VID
 • Anita Gjermestad, VID
 • Laila Luteberget, VID
 • Kristin Tuven, VID
 • Oddgeir Synnes, VID (medlem AU)
 • Kirsten Jæger Fjetland, VID
 • Wencke Sortland, VID
 • Tove Giske, VID
 • Morten Lystrup, VID
 • Sidsel Ellingsen, VID
 • Birthe Ørskov, VID
 • Trine Oksholm, VID
 • Ann-Kristin Fjørtoft, VID
 • Åshild Gjellestad, VID
 • Marte Bygstad-Landro, VID

Medlemmer fra UiS

 • Venke Ueland, UiS (medlem AU)
 • Tone Haugs, UiS
 • Ellen Ramvi, UiS
 • Ingrid Leiknes, UiS
 • Kari Vevatne, UiS
 • Bodil Furnes, UiS
 • Turid Anita Jaastad, UiS
 • Marie Handeland, UiS
 • Britt Marit Haga, UiS
 • Nina Egeland, UiS
 • Grethe Heidi Bjerga, UiS
 • Elin Dysvik, UiS
 • Birgitta H. Gripsrud, UiS
 • Unn Hammervoll, UiS

Medlemmer fra HVL

 • Kari Thorkildsen, HVL (leder)
 • Stine Øye, HVL
 • Anne Marie Sandvoll, HVL (medlem AU)
 • Frode F. Jacobsen, HVL (medlem AU)
 • Oddvar Førland, HVL (medlem AU)
 • Kari Dyregrov, HVL
 • Roar Hansen, HVL
 • Elin Vestbøstad, HVL
 • Petrin Eide, HVL
 • Tobba Sudmann, HVL
 • Maj-Britt Råholm, HVL
 • Hilde Løseth, HVL
 • Arne Rehnsfeldt, HVL
 • Frode Skorpen, HVL
 • Benny Huser, HVL
 • Berit Krogh Bareksten, HVL
 • Anette Fagertun, HVL
 • Toril Midtbø, HVL
 • Jeanne Boge, HVL
 • Grethe Dåvøy, HVL
 • Kristin Å. Eriksen, HVL

Andre

 • Kari Martinsen, uavhengig Professor emerita (medlem AU)
 • Mai Camilla Munkejord, Rokkan
 • Bente Dorit Rossavik, SUS
 • Lill Susann Y. Haugen, UiB Bergen kommune
 • Anna Helle-Walle, UiB og Bergen kommune
 • Astrid Håland, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Haugesund (USHT Fonna)
 • Olaug Hindal, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Haugesund (USHT Fonna)