Førde Aktiv Transport (FACT) Studie

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2017 - Desember 2027

Prosjektsamandrag

Vegnettet i Førde vil fra 2016 bli oppgradert gjennom Førdepakken. 1,0 milliarder kr skal brukes på ny infrastruktur for sykling og gåing. Førde Active Transport (FACT) Study har som mål å evaluere effekten på sykling i Førde med å implementere Førdepakken, og å vurdere hvordan implementeringen kan påvirke folkehelse og miljøfaktorer. Naturlige eksperiment for økt sykkelbruk har vist positive verknader, men vitenskapelige evalueringer mangler og vil derfor bli gjennomført i FACT-studien. Alle mellom 13–65 år i Førde og Sogn og Fjordane inviteres til å svare på et web-basert spørreskjema våren 2017 og etter hvert som tiltakene ferdigstilles for å analysere endringer i sykkeladferd og medbestemmende faktorer. Stasjonære tellinger i Førde vil vurdere sykkeladferd fra høst 2016. Kohorten kobles til norske registre for å undersøke årsaksspesifikk dødelighet, sykdom, sykehusinnlegging og medisinbruk. I tillegg gjennomføres en RCT, kvalitative intervjuer, litteraturgjennomgang og casestudie