Active Learning Norwegian Preschool(er)s

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Januar 2019 - Juli 2023

Prosjektsamandrag

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

ACTNOW er eit storskala forskings- og utviklingsprosjekt knytt til kompetanseutvikling for fremming av fysisk aktivitet i barnehagen. I tett samarbeid med barnehagane som deltek i prosjektet, er målet å utvikle gode og bærekraftige modellar for meir og betre fysisk aktivitet i barnehage. Samtidig vil me utvikle meir kunnskap om korleis fysisk aktivitet påverkar barn si utvikling, læring og helse.

 

Fysisk aktivitet i barnehagen

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si utvikling og helse. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen og får mesteparten av sin daglege fysiske aktivitet i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvikling, for å gi alle barn den beste starten i livet.

Mål

Målet med ACTNOW er å utvikle og gjennomføre ein effektiv og bærekraftig modell for kompetanseutvikling for personale i barnehagen for å auke fysisk aktivitet i barnehagen, fremme fysisk aktivitet i samfunnet, betre barn si helse og utvikling og redusere sosial ulikhet i helse og utvikling gjennom tidleg innsats. Gjennom denne tilnærminga ynskjer me å fremme innovasjon i offentleg sektor, å forme framtidig folkehelse, oppvekst og utdanningspolitikk, og leggje grunnlaget for eit fysisk aktivt, likeverdig og bærekraftig samfunn.

Kompetanseutvikling

Tilsette i barnehagar i tiltaksgruppa gjennomfører ei 7 månadars kompetanseutvikling, med muligheit for å oppnå 15 studiepoeng, med vidare samarbeid og oppfølging i eitt år. Tiltaket vil såleis totalt gå over ein periode på 18 månadar. Prosjektet gjennomførast i to bølgjer, 2019-2021 og 2020-2022, med ulike barnehagar. Kompetanseutviklinga fokuserer på fysisk aktivitet, leik, helse, utvikling og læring hjå barnehagebarn og utviklingsarbeid i barnehagen. Tiltaket vil bli utvikla i tett samarbeid med barnehageeigarar og relevante aktørar for å sikre utvikling av relevante og bærekraftige modellar for kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Evaluering

Prosjektet vil bli evaluert på to nivå, for barnehagar og for barn, i eit stort utval av barnehagar på Vestlandet. På barnehagenivået vil me undersøke korleis tiltaket påverkar praksis knytt til fysisk aktivitet. Hjå barn vil me undersøke verknaden av tiltaket på fysisk, motorisk, sosio-emosjonell og kognitiv utvikling.

Tiltaksforsking for tidleg innsats

Gjennom ACTNOW har me mål om å byggje eit nasjonalt og internasjonalt leiande tverrfagleg forskingsmiljø innan tiltaksforsking knytt til integrering av fysisk aktivitet, folkehelse, oppvekst og utdanning, som kan vere eit springbrett for innsats når det gjeld fremming av fysisk aktivitet og menneskeleg kapital hjå små barn.

Informasjonsvideo til barnehagar og foreldre