Partnerskapsskolen

Prosjektets visjon er å bidra til å skape en god, relevant og fremtidsrettet skole – for elever, lærere og studenter.

Partnerskapsskoleprosjektet i Bergen vil utforske mulighetsrom i samarbeidsformer, samt videreføre samarbeid – i bred forstand – mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Vi skal gjennom fireårsperioden systematisk prøve ut ulike former for samarbeid, der vi bygger videre på et allerede etablert forhold mellom de to organisasjonene. 

Prosjektet «Partnerskapsskolen» vil omfattes av ti grunnskoler i Bergen kommune. Styringsgruppen består av åtte representanter fra lærerutdanningen og Bergen kommune. Prosjektledelsen består av styringsgruppen, samt prosjektleder. Prosjektet vil gjennomføres uavhengig av fusjonen. Det vil si at partene er og vil forbli Høgskulen på Vestlandet (studiested Bergen) og Bergen kommune. Prosjektet er en pilot, berammet til fire år.

2-årig praksis på én og samme skole

For studie-/skoleårene 2018-2019 og 2019-2020 har lærerstudenter fra to av 1. klassene ved HVL praksis på samme skole, over to år. Det betyr bedre kjennskap til skolen de er på – og skolene blir bedre kjente med dem. Studentene dette gjelder for er utplasserte ved Ulsmåg skole og ved Skranevatnet skole. Det blir spennende å følge disse studentene gjennom de to årene. Hvilke fordeler opplever de med å være på ett sted, over to års praksis? Vi håper og tror at kontinuitet, større sammenheng og en enda bedre «dybde»praksis er ett av resultatene. Vi ønsker dem alle LYKKE TIL!

Casedrøftinger

Ved praksis- og partnerskapsskolene til HVL drives det nå casedrøftinger, basert på erfaringer studentene har gjort seg, i praksisperioden. Samtalene om konkrete problemstillinger er gitt en form, og gjennom definerte rammer der faglærere ved HVL, praksislærerne i den enkelte skolen og studentene møter hverandre blir erfaringer og kunnskap delt. Programansvarlig for grunnskoleutdanningene, Bodil Kjesbo Risøy, skrev på bloggen sin i desember:

Det både skrives og snakkes mye om hvor stor avstand det er mellom høgskolen og grunnskolen. Jeg vil få frem at dette er noe vi tar på alvor og virkelig jobber hardt med å knytte tettere bånd mellom.

I NOKUTs rapport «Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning» stilles det spørsmål om praksis i høyere utdanning er noe man snakker opp, men handler ned. Fra rapporten, som baserer seg på resultater fra Studiebarometeret fra 2016, framkommer det klare indikasjoner på manglende sammenheng mellom teori og praksis.

Dette er en kjent utfordring for oss som driver lærerutdanning. Vi har derfor etablert flere arenaer med fokus på sammenheng mellom teori og praksis for studentene i grunnskolelærerutdanningene. Takket være godt samarbeid med partnerskapsskolene fikk vi til dette.

Styringsdokumenter, rapporter og kartlegginger

Lærere vant pris

Tre lærere ved Rothaugen skole er tildelt Det norske videnskaps-akademis lærerpris for 2017.