Utlysing av  samarbeidsmidlar for studieåret 2020/2021 i Førde

Søknadsfrist 3. mai 2020

Føremål med samarbeidsmidlane

I tråd med føringar frå departementa skal samarbeidsmidlane bidra til:

 • auke aktivt samarbeid mellom Fakultet for helse- og sosialvitskap ved campus Førde og praksisfeltet
 • betre kvaliteten i praksis og praksisopplæringa
 • styrke koplinga mellom utdanning og fagutviklingsprosjekt i praksisfeltet
 • utvikle berekraftige forsking- og utviklingsmiljø (FoU) i samarbeid mellom praksisfeltet og Fakultet for helse- og sosialvitskap ved campus Førde.

Kven kan søkje og i kva tidsperiode?

 • Tilsette ved aktuelle praksisplassar for Fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Førde, tilsette ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Førde
 • Midlane kan nyttast heile det komande studieåret (1. august 2020– 31. juli 2021)
 • Det er mogleg å søkje støtte til allereie pågåande prosjekt

Vilkår for å søkje - alle punkta må vere oppfylt

 1. Det må vere eit samarbeidsprosjekt mellom praksisfeltet og Fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Førde
 2. Det må kome studentane på praksisplassen til nytte
 3. Rapportering av tildelte midlar for inneverande år skal vere gjennomført innan fristen.

Fokusområde

Tildelinga av samarbeidsmidlar kan ha eit eller fleire av følgjande fokusområde:

 • Praksismodellar – nye måtar å organisere praksis og auke kapasitet i praksisstudia
 • Prosjekt som inneheld tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
 • Implementering av nye nasjonale retningslinjer for sjukepleieutdanning (RETHOS). Sjå nasjonale retningslinjer fase 1 for meir informasjon.
 • FoU som bidrar til å fremme Fakultet for helse- og sosialvitskap sin strategi.
 • Systematisk oppbygging av rettleiingskompetansen i praksisfeltet (FHS gjennomfører årleg innføringskurs i rettleiingspedagogikk, 15 studiepoeng)
 • Kvalitetsprosjekt i praksis og pasienttryggleik
 • Kombinerte stillingar mellom HVL og praksisfeltet. Målsetting og kriterier for kombinerte stillingar er omtalt i eit eige dokument.

Søknadsskjema

Alle punkt i søknadsskjemaet skal fyllast ut og sendast som eitt PDF-dokument. Søknadane vil bli vurdert i høve til følgjande kriterium:

 • Føremålet med samarbeidsmidlane
 • Nytteverdi for studentane i praksis
 • Relevans for ovannemnde fokus i 2020/2021
 • Kvalitet og moglegheit for gjennomføring av prosjektet
 • Samanheng med plandokument og prioriteringar hos samarbeidspartane
 • Søknadar om kombinerte stillingar vert også vurderte etter nokre tilleggskriterium (sjå eige dokument)

Fagmiljø med spesielle behov kan verte prioritert utover dei ovannemnde kriteria.

Søknaden sendast på e-post til post@hvl.no som PDF fil. Merk e-posten med: «Samarbeidsmidler 2020/2021 - Fakultet for helse- og sosialvitskap - Institutt for helse- og omsorgsvitskap – Førde Sak: 20/02249»

Rapportering og utbetaling

Rapportering vert gjort på eige skjema. Skjemaet vert tilsendt på e-post. Midlane vert utbetalt etter rapportering.