Samhandling innan helse- og sosialtenester

Master, hausten 2020

Ønsker du å tilegne deg kunnskap om tilrettelegging og koordinering av tjenester for brukere med sammensatte behov? Gjennom et brukersentrert utviklings- og livsfaseperspektiv fokuserer dette masterstudiet på møte med brukere som har behov for koordinerte helse- og sosialtjenester.

Vi tar ikkje opp nye studentar i 2019. Neste planlagde oppstart er hausten 2020.

Du lærer å:

  • analysere problemstillinger i samhandling med brukere med sammensatte behov
  • være bruker-, ressurs- og løsningsorientert i utvikling og gjennomføring av individualiserte tilbud
  • skape og lede flerfaglige tiltak på tvers av etater
  • forstå og forholde deg kritisk til eksisterende kunnskap i lys av grunnleggende verdier som respekt og retten til å bestemme selv

Studiet er et samarbeid mellom fagmiljøene i Sogndal og Førde innen idretts-, helse- og sosialfag.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesninger, case og flerfaglige refleksjonsgrupper. Vi vektlegger arbeid med skriveprosesser, analytiske ferdigheter og muntlig og skriftlig argumentasjon.

Studiet er samlingsbasert, med rundt tre samlinger á 4-5 dager per semester.

Kva kan du jobbe med?

  • Rådgiving, tilrettelegging, koordinering av tjenester og folkehelsearbeid til utsatte brukergrupper i kommuner, Nav og helseforetak
  • Prosjektledelse, utgreiing, planlegging, utviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid/ forbedringsarbeid og lignende
  • Klinisk samhandling med brukere med sammensatte og langvarige behov innen helse- og sosialsektoren
  • Arbeid med barn og unge og deres familier

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet som en del av utdanningen.