Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn i Sogndal

Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne en ny verden med kunnskap. Grunnskolelærere har et meningsfullt og spennende yrke med en variert hverdag.

Du får hjelpe elevene med å knekke lesekoden, og blir spesialist i begynneropplæring. Utdanningen fokuserer også på kontaktlærerrollen. Du lærer å skape gode klassemiljø, og hvordan du kan se, møte og motivere den enkelte elev.  

Oppbygging av lærerutdanningen i Sogndal

1. studieår

  • Du har pedagogikk og elevkunnskap (PEL), norsk , matematikk og et valgfag (fag 1).
  • Fag 1 kan være engelsk, naturfag eller kroppsøving. Dette faget skal du fortsette med i vårsemesteret i 3. studieår og få 60 studiepoeng i. Vi gjør oppmerksom på at fag 1 skal inngå i en rulleringsordning, og vil derfor tilbys annethvert år. Hvilke fag som skal rullere vil bli avklart innen utgangen av 2019.

2. studieår 

  • Du fortsetter med fag 1, i tillegg til PEL, norsk og matematikk. 

3. studieår

  • I høstsemesteret velger du et nytt valgfag. Du kan velge mellom undervisningsfag, skolerelevante fag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • I vårsemesteret velger du å fordype deg i enten norsk, matematikk, fag 1 eller fag 4 (med forbehold om nok søkjarar). 

4. studieår 

  • Du har PEL og masterfaget du har valgt. Som masterfag kan du velge et undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk. Campus Sogndal tilbyr undervisningsfagene norsk, matematikk og kroppsøving på masternivå. I tillegg kan du velge de undervisningsfagene som tilbys som Vestlandsklasse på tvers av de tre campusene.   

5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave. 

Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

Undervisningsmåter

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

Retningslinjer for føring av fravær

Praksis

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

Utveksling

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling i skolerelevante fag. Praksisen i dette semesteret blir avviklet enten før eller etter utveksling.

I 6. semester er det mulig å reise på utveksling i fag 1, 2, 3 eller 4. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene er i gang med å kvalitetssikre gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. Mer informasjon om hvor du kan reise i 6. semester på de ulike fagene kommer.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn.
  • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.