Eksamensplan for Haugesund og Stord

Dato for skriftlege skuleeksamenar blir tidleg fastsett, medan datoar for andre vurderingsformer som til dømes heimeeksamen og munnleg eksamen blir publisert fortløpande ut over i semesteret.

Ver merksam på at det kan forekomme endringar på datoplanen. Du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert.

Alle skriftlege eksamenar startar kl. 09:00 dersom ikkje anna er oppgitt. Frammøte seinast 15 minuttar før eksamen startar.

Informasjon om stad/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finn du på din StudentWeb seinast 7 dagar før eksamen.

Hovudperiodar for avvikling av ny eksamen (kontinuasjonseksamen)

For grunnutdanningane ingeniør, nautikk, økonomi og administrasjon, grunnskolelærarutdanning og barnehagelærarutdanning i nærregion Stord/Haugesund gjeld følgjande: Perioden for ny eksamen etter dei ordinære hausteksamenane vil primært være i dei siste vekene av vårsemesteret. Perioden for ny eksamen for dei ordinære eksamenane i vårsemesteret vil primært være ved slutten av haustsemesteret eller i byrjinga av januar neste kalenderår. Unnataksvis kan enkelte eksamenar avviklast på andre tidspunkt. For bachelor i sjukepleie og andre utdanningstilbod på masternivå og EVU kan ny eksamen bli arrangert utanom dei skisserte hovudperiodane. 

Eksamensplanar våren 2020: