Eksamensplan for Haugesund og Stord

Dato for skriftlege skuleeksamenar blir tidleg fastsett, medan datoar for andre vurderingsformer som til dømes heimeeksamen og munnleg eksamen blir publisert fortløpande ut over i semesteret.

Ver merksam på at det kan forekomme endringar på datoplanen. Du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert.

Alle skriftlege eksamenar startar kl. 09:00 dersom ikkje anna er oppgitt. Frammøte seinast 15 minuttar før eksamen startar.

Informasjon om stad/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finn du på din StudentWeb seinast 7 dagar før eksamen.

Eksamensplanar hausten 2017:

Planar for ordinær eksamen på Stord kjem i byrjinga av august.