Fagvalg i grunnskolelærerutdanningen i Bergen

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn har en obligatorisk og en valgfri del, hver på 120 studiepoeng (sp). For 5.–10 trinn er den obligatoriske delen på 60 sp og den valgfrie 180.

Fjerde studieår kan i begge utdanningene bestå av 60 sp i ett fag eller to 30 studiepoengfag. Her kan du erstatte et undervisningsfag med et skolerelevant fag. Du kan også ta 4. året som første året av en relevant master.

Undervisningsfag er fag som står på timeplanen i skoleverket, f.eks matematikk, norsk og engelsk, kunst og håndverk, osv.

Skolerelevant fag er fag som ikke står på timeplanen, men som er relevant for undervisning, slik som drama, tilpasset opplæring, biologi, osv.

Valg av fordypningsfag

Rammeplankravet sier at grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn normalt skal omfatte minimum fire undervisningsfag, hvor minst ett av fagene skal være på 60 sp, og de andre på minimum 30 sp.

Grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag, hvert på 60 sp. Et undervisningsfag i 4. studieår kan erstattes av ett undervisningsfag og ett skolerelevant fag på 30 studiepoeng hver. Man kan også ha to undervisningsfag på 30 sp hver.

Valg av fordypningsfag må være nøye gjennomtenkt. Etter at valget er foretatt er det ikke mulig å gjøre endringer på verken valg av fag eller prioriteringer på disse. Du er selv ansvarlig for at de formelle kravene til utdanningen er oppfylt, som for eksempel fordelingen av undervisningsfag vs. skolerelevante fag.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. og 5.–10. trinn gir utfyllende informasjon om formalkrav.

Les mer om fag- og timefordeling i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Fagtilbud avgjøres av søkermasse

Vi gjør oppmerksom på at fagtilbudet er avhengig av søkermassen. Vi kan derfor ikke garantere at samtlige fag som tilbys ved fagvalget vil gå som planlagt, dersom det blir for få søkere. Om et fag blir avlyst, vil de studenter det gjelder kontaktes av administrasjonen.

Fagtilbud for 4. år i GLU 1-7 og GLU 5-10 for studieår 2019-2020 vil bli publisert senest 1. januar 2019.