Medisinsk test og vaksinering, Bergen

Som helse- og sosialfagstudent må du være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Som helse- og sosialfagstudent anbefales du å ta BCG vaksine i god tid før du starter i praksis. Du er også forpliktet til å la deg teste for antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) eller tuberkulose dersom du har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt utsatt smitte.

Du er selv er ansvarlig for å melde fra til praksiskontoret dersom testresultater viser at du ikke kan gå ut i praksis. Dette kan føre til at du ikke kan følge normal studieprogresjon. Positive prøver er ikke til hinder for at du kan følge de teoretiske studiene på høgskolen.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.
Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helse- og sosialfagutdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose, se skriv fra Folkehelseinstituttet.

Tilbud om BCG-vaksine

I perioden 15. august t.o.m. 20. juni kan studenter som ønsker BCG-vaksine henvende seg til 7 fjell legesenter. Merk at timebestilling er via SMS-tjeneste. Send SMS til 2380: 7Fjell + fødselsdato (dd.mm.yyyy) +Fullt navn + BCG VAKSINE.
Selve BCG-vaksinen er gratis, men det er et gebyr for å få satt vaksinen. (jfr. skriv fra Folkehelseinstituttet).

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før praksisstudium. Tuberkulintesten må ved forevisning ikke være eldre enn tre måneder.
Gyldig tuberkulintest MÅ være ordnet før du skal ut i praksis. Her finner du mer informasjon for timebestilling for tuberkulosekontroll.

Her kan du finne mer informasjon om:
- Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.
- Forskrift om tuberkulosekontroll

Testing for antibiotikaresistente bakterier (MRSA)


Skal du ha praksis ved helseinstitusjon har du plikt til å bli undersøkt for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) dersom:

 • du tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver

  Eller
  i løpet av siste 12 måneder har vært utsatt for smitte:

 • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive
 • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

  Eller
  i løpet av de siste 12 månedene vært utenfor Norden (inkludert begrenset observasjonspraksis)

 • vært innlagt på helseinstitusjon i forbindelse med ferie- eller utvekslingsopphold i utlandet (utenfor Norden)
 • har fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • eller arbeidet som helsearbeider
 • har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har:

 • oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden

Vi viser ellers til Folkehelseinstituttets veileder for smittevern (se s. 17).

Du er selv ansvarlig for å la deg teste umiddelbart. Studenter som har vært i utlandet må la seg teste umiddelbart etter hjemkomst.

Senter for smittevern ved Haukeland universitetssykehus gjør den medisinske testingen av studenter som skal ha klinisk undervisning eller praksis i Helse Bergen, se her for mer informasjon

Ved klinisk undervisning eller praksis i sykehjem/sykehus andre steder i Helse Vest, må du kontakte fastlegen for å teste deg for MRSA.

Du finner mer informasjon i Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier.

Vaksinering mot hepatitt B

Studenter ved bioingeniørstudiet, master jordmorfag og master i klinisk sykepleie med spesialitetene anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie, har rett på gratis vaksinering mot hepatitt i forbindelse med praksisstudier. Selve vaksinen er gratis, men konsultasjon hos lege må studentene selv betale. 

Du finner mer informasjon om vaksinering i Smittevernloven §6.1