Medisinsk test og vaksinering, Bergen

Som helse- og sosialfagstudent må du være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Du er også forpliktet til å la deg teste for antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) eller tuberkulose dersom du har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt utsatt smitte.

Du er selv er ansvarlig for å melde fra til praksiskontoret dersom testresultater viser at du ikke kan gå ut i praksis. Dette kan føre til at du ikke kan følge normal studieprogresjon. Positive prøver er ikke til hinder for at du kan følge de teoretiske studiene på høgskolen.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Fram til 1/6- 2018 har det vært anbefalt at alt helsepersonell og alle studenter i helsefag med forventet pasientkontakt i over 3 måneder får tilbud om BCG-vaksinasjon. Etter denne datoen gis det ikke lenger en slik generell anbefaling.

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med:

 • voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
 • dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium


Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre ansatte i helsetjenesten, i fengsel eller i ankomstmottak, eller ved utenlandsreiser.

Se også kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

I perioden 15. august t.o.m. 20. juni kan studenter som ønsker BCG-vaksine henvende seg til 7 fjell legesenter. Merk at timebestilling er via SMS-tjeneste. Send SMS til 2380: 7Fjell + fødselsdato (dd.mm.yyyy) +Fullt navn + BCG VAKSINE.
Selve BCG-vaksinen er gratis, men det er et gebyr for å få satt vaksinen. (jfr. skriv fra Folkehelseinstituttet).

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking. Røntgen thorax må tas så snart som mulig etter hjemkomst og det skal foreligge negativ rtg. thorax før praksis. Her finner du mer informasjon for timebestilling for tuberkulosekontroll. Etter 8-10 uker må det tas quantiferon-test

Her kan du finne mer informasjon om:
- Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.
- Forskrift om tuberkulosekontroll
- Flytskjema for tuberkulosetesting

Testing for antibiotikaresistente bakterier (MRSA)


Skal du ha praksis ved helseinstitusjon har du plikt til å bli undersøkt for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) dersom:

 • du tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver tatt fra nese og hals


  Eller
  i løpet av siste 12 måneder har vært utsatt for smitte:

 • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive
 • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

  Eller
  i løpet av de siste 12 månedene vært utenfor Norden (inkludert begrenset observasjonspraksis)

 • vært innlagt på helseinstitusjon i forbindelse med ferie- eller utvekslingsopphold i utlandet (utenfor Norden)
 • har fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • eller arbeidet som helsearbeider
 • har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har:

 • oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden

Vi viser ellers til Folkehelseinstituttets veileder for smittevern (se s. 17).

Du er selv ansvarlig for å la deg teste umiddelbart. Studenter som har vært i utlandet må la seg teste umiddelbart etter hjemkomst.

Senter for smittevern ved Haukeland universitetssykehus gjør den medisinske testingen av studenter som skal ha klinisk undervisning eller praksis i Helse Bergen, se her for mer informasjon

Ved klinisk undervisning eller praksis i sykehjem/sykehus andre steder i Helse Vest, må du kontakte fastlegen for å teste deg for MRSA.

Du finner mer informasjon i Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier.

Vaksinering mot hepatitt B

Studenter ved bioingeniørstudiet, master jordmorfag og master i klinisk sykepleie med spesialitetene anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie, har rett på gratis vaksinering mot hepatitt i forbindelse med praksisstudier. Selve vaksinen er gratis, men konsultasjon hos lege må studentene selv betale. 

Du finner mer informasjon om vaksinering i Smittevernloven §6.1