Overflytting

Har du starta utdanninga di ved ein annan høgskule, og ønskjer å fullføre utdanninga ved HVL?

Du kan søke overflytting til andre, tredje eller fjerde studieår, dersom du har starta på ei grunnutdanning ved ein annan lærestad. Du må ha studierett på tilsvarande studieprogram som det du søker overflytting til.

Overflytting er berre mogleg 

  • dersom ekstern utdanning er i samsvar med HVL si utdanning
  • dersom det er ledig kapasitet

Dersom det er fleire søkjarar enn det er ledige plassar, blir søkjarane rangert. 

Når du har fått studieplass kan du søke om godskriving av dei emna du alt har tatt.

Søknad og dokumentasjon

Du søker om overflytting via HVL sin SøknadsWeb. 

Dokumentasjon som må lastast opp elektronisk i søknaden:

  • Stadfesting på studierett
  • Vitnemål frå vidaregåande skule
  • Karakterutskrift frå ekstern studiestad
  • Studieplan med emneomtalar for emne du har avlagt
  • Dersom du søker overflytting til eit studium som har krav om politiattest, må du levere ny attest. 

Campusvis informasjon om overflytting

Intern overflytting i HVL

Det er mogleg å søke intern overflytting mellom studieprogram/campus i HVL. Retningslinjene for overflytting finn du i punkt 10 i utfyllande retningslinjer for opptak ved HVL.