Fravær grunnet Covid-19

Her finner du informasjon om Covid19-relatert fravær under obligatoriske læringsaktiviteter og praksis, for deg som er student ved helse- og sosialfag.

Innlevering, presentasjon, ferdighetstrening eller annen deltakelse i obligatoriske læringsaktiviteter 

Covid19-relatert fravær blir håndtert som gyldig fravær, enten med tilrettelegging av læringsaktivitet, gjennomføring etter at du er tilbake på campus eller ved å sette opp ekstra ferdighetstrening for deg som har hatt fravær.

  • Tilrettelegging i form av utsatt innleveringsfrist eller tidspunkt for gjennomføring som gjelder alle publiseres i Canvas.
  • Individuell tilrettelegging av arbeidskrav i form av annen type oppgave, ny frist eller tidspunkt som kun gjelder enkeltpersoner, må du søke om og legge ved dokumentasjon.  

Praksis

Det er krav om 90% tilstedeværelse i praksis. Dette står i emneplanene

Om du ligger an til å få et Covid-19 relatert fravær utover 10%, må du så snart som mulig melde fra til kontaktlæreren din. Du blir da kalt inn til en samtale av kontaktlæreren eller emneansvarlig. Praksisveileder kan også delta.  Tema for samtalen skal være om fravær kan jobbes inn innen ordinær periode for praksis, for eksempel:    

  • Gjennomføre praksis i helger (der dette er praktisk mulig).  
  • Gjennomføre praksis på studiedager
  • Gjennomføre relevante oppgaver/erstatningsarbeid som erstatter praksistid helt eller delvis 

Hvordan du ligger an i forhold til oppnåelse av læringsutbytter skal være tema i samtalen. Det skal skrives et kort notat fra samtalen.

Ved praksisslutt kan du søke om å få fravær inntil 20 % godkjent, om læringsutbytter for praksisperioden er oppnådd. Du har også mulighet til å søke om å få utvide praksisperioden innen samme semester. Dette må skje i dialog med praksisstedet, og en eventuell utvidelse må ikke komme i konflikt med andre emner i studieprogrammet. Individuell søknad sender du til post@hvl.no .

  • All tilrettelegging skal sikre god faglig kvalitet på emnene. Det er helt avgjørende at du som student oppnår læringsutbytter for emnet.
  • Vi krever ikke sykemelding, men en egenerklæring fra deg om at fraværet er relatert til Covid1-9.  

Hvis det foreligger varsel om fare for ikke-bestått praksis, kan du ikke regne med å få tilrettelegging . 

Reglementet for fravær er hjemlet i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19


Se også:

Informasjon til studenter i risikogruppen og studenter som ikke kan møte fysisk på campus eller på praksissted

Les mer