Musikkstudent får rettleiing av lærar

Praksis faglærarutdanninga i musikk

I løpet av alle tre studieåra skal du gjennomføre 70 dagar praksis.

Praksis og korona (oppdatert 21. februar)

Før praksisstart må du lese

Du bør også gjere deg kjend med studieplan for faglærarutdanninga i musikk

Tildeling av praksisplass

HVL har avtalar med faste praksisskular og praksisadministrasjonen fordeler praksisplassar til studentane. 

Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad vert rekna som normalt. I nokre av praksisperiodane må studentar rekne med å bu på praksisstaden då avstanden er for stor til å pendle. 

Praksiskoordinator publiserer oversikt over praksisgrupper fordelt på praksisskular i Canvas før kvar praksisperiode.  

Førebuing til praksis

Du vil få informasjon før kvar praksisperiode om korleis den skal planleggast. 

Det vert også arrangert praksisførebuande møte med praksislærarar før kvar praksisperiode. Møtedato kjem i august. 

Tidspunkt for praksisperiodar 2021-2022

1. studieår - Punktpraksis

5 dagasamanhengande observasjonspraksis på barnetrinnet hausten 2021 i veke 39. 

10 dagar punktpraksis på barnetrinnet hausten 2021.

5 dagasamanhengande observasjonspraksis på ungdomstrinnet i veke 5 våren 2022.
10 dagar punktpraksis på ungdomstrinnet våren 2022.

2. studieår - Praksis i kulturskule og ensemble

75 timar praksis. Må fordelast på haust og vår. Desse er delt opp slik:

15 timar observasjonspraksis i løpet av hausten. Studenten skal desse timane følgje og observere praksislærar sin. I tillegg til 15 timar observasjonspraksis skal studenten også ha 8 timar rettleiing med praksislærar

45 timar undervisningspraksis i løpet av studieåret. Rettleiing med praksislærar kjem i tillegg. Er det fleire studentar hos same lærar er minimumskravet at dei som gruppe får minimum oppgitt timetal. Hovudansvaret for timen skal fordelast mest mogleg likt.

15 timar ensemblepraksis.

3. studieår - Praksis i varierte og vidaregåande opplæringsarenaer

Minimum 45 timar praksis i løpet av studieåret.

Aktuelle praksisarenaer kan vere ein kombinasjon av vidaregåande skular, folkehøgskular eller konsertarrangemnet.

Tidspunkt for praksisperiodar 2022-2023

2. studieår - Praksis i kulturskule og ensemble

75 timar praksis. Må fordelast på haust og vår. Desse er delt opp slik:

15 timar observasjonspraksis i løpet av hausten. Studenten skal desse timane følgje og observere praksislærar sin. I tillegg til 15 timar observasjonspraksis skal studenten også ha 8 timar rettleiing med praksislærar

45 timar undervisningspraksis i løpet av studieåret. Rettleiing med praksislærar kjem i tillegg. Er det fleire studentar hos same lærar er minimumskravet at dei som gruppe får minimum oppgitt timetal. Hovudansvaret for timen skal fordelast mest mogleg likt.

15 timar ensemblepraksis.

3. studieår - Praksis i varierte og vidaregåande opplæringsarenaer

Minimum 45 timar praksis i løpet av studieåret.

Aktuelle praksisarenaer kan vere ein kombinasjon av vidaregåande skular, folkehøgskular eller konsertarrangemnet.

Vurdering av praksis

Praksisrettleiar skal fylle ut skjema for sluttvurdering og eventuelt varsel om fare for ikkje bestått praksis. Nedanfor finn du skjema som praksislærar skal fylle ut.

Innlevering av skjema for sluttvurdering skal gjerast av studenten i Wiseflow. Les meir om rutinar for praksisvurdering og innlevering av vurderingsskjema ved å klikke her. 

Vurderingsskjema

Varsel om fare for ikkje bestått

Ved fare for ikkje bestått praksis skal praksislærar fylle ut skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis". Dette skal skje så tidleg som mogleg og seinast halvvegs i praksisperioden. Deretter vert du kalla inn til rettleiingssamtale der praksislærar går gjennom kva du må forbetre for å bestå praksis. 


Skjemaet "Varsel om fare for ikkje bestått praksis" (nynorsk)
Skjemaet "Varsel om fare for ikke bestått praksis" (bokmål)

 • Dersom praksislærar er i tvil om ein student vil få vurderinga «bestått» i praksisperioden, må praksislærar kontakte fagleg kontaktperson for praksis og praksiskoordinator ved HVL i tillegg til eigen leiar.
 • Praksislærar og fagleg kontaktperson ved HVL held vidare kontakt etter behov gjennom praksisperioden.
 • Praksislærar fyller ut skjema «Varsel om fare for ikkje bestått praksis».
 • Studenten skal få tilbod om samtale med praksisstaden og høgskulen der studenten får svar på spørsmål knytt til varselet og konsekvensar om studenten ikkje består praksis. Praksislærar gjennomfører ein rettleiingssamtale med studenten for å gå gjennom varselet. Ut frå mål og læringsutbytte for perioden skal praksislærar forklare kvifor studenten står i fare for å få vurderinga «ikkje bestått» praksis . Fagleg kontaktperson og/eller praksiskoordinator ved HVL kan delta i samtalar med praksislærar og student ved behov.
 • Praksislærar sender skjemaet «Varsel om fare for ikkje bestått» og eventuelt undervegsvurdering til HVL.
 • Praksiskoordinator ved HVL arkiverer varsel, eventuelt undervegsvurdering og referat frå samtalen mellom student, praksisstad og HVL.
 • Praksislærar gjennomfører jamlege rettleiingssamtalar med studenten der studenten får tilbakemelding på eiga utvikling etter motteke varsel. Praksislærar skriv referat frå samtalane.

Ikkje bestått praksis

 • Dersom praksisperioden vert vurdert til «ikkje bestått» melder praksislærar frå til eigen leiar, fagleg kontaktperson og praksiskoordinator ved HVL.
 • Siste dag i praksis gjennomfører praksislærar sluttsamtale med studenten der dei går gjennom sluttvurderinga. Studenten vert også informert om å ta kontakt med praksiskoordinator for vidare oppfølging.
 • Studenten lastar opp vurderinga i Wiseflow. I tillegg sender praksislærar vurderinga til HVL etter avtale med praksiskoordinator.
 • Praksiskoordinator sender brev til studenten med informasjon om konsekvensar av at praksisperioden er vurdert til ikkje bestått.
 • Praksiskoordinator legg skjema for sluttvurdering inn i det digitale arkivet til HVL.

Evaluering etter praksis

Etter praksis set vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksiskoordinator: Jørgen Stangeland Bach

Dette må alle kjenne til: