Praksisplass

Vi har praksisplasser i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, private institusjoner og frivillige organisasjoner, hovedsakelig på Vestlandet.

Høgskolen har inngått samarbeidsavtaler med Bergen kommune, Helse Bergen og Helse Vest om praksisplasser til studenter. Det er praksiskontoret som skaffer praksisplasser, ikke den enkelte student.

Praksisplassering

Plassering av studenter i praksis skjer i samarbeid mellom praksiskontoret og fagpersonalet ved den enkelte utdanning. Plasseringen blir gjort kjent for deg i god tid før praksisstart.

Det er ikke anledning til å bytte praksisplass etter at praksisstedet er orientert om navn på student(ene) som kommer. I visse tilfeller vil det være nødvendig for praksiskontoret å gjøre endringer i studentplasseringen kort tid før praksisstart.

Når du er i praksis er du å regne som arbeidstaker ved praksisinstitusjonen. Du har taushetsplikt etter de reglene som gjelder for yrkesutøvere. Taushetserklæring signerer du idet du godkjenner utdanningsplanen din. Godkjent politiattest må være levert før du får gå ut i praksis.

For mer informasjon om plikter i praksisperioden, klikk deg inn på Rettigheter og plikter.

Tildeling av praksisplass ut fra særlige behov

Har du særlige behov for tildeling av praksisplass vil høgskolen så langt det er mulig vurdere dette etter søknad. Tildeling av særplass vurderes etter egne retningslinjer.

Les mer om tilrettelegging og fortrinn ved valg av praksisplass.

Turnus/vaktordning

Ved flere av utdanningene må du være forberedt på at du må gå i vaktordning som innebærer at praksisstudiene må foregå på kveld, natt og i helger.

Utlevering av studentopplysninger til praksisstedet

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gi ut ditt navn og personnummer til praksisstedet. Dette gjelder praksissteder som for eksempel innenfor pleie- og omsorgssektoren, hvor du må ha tilgang til spesielle dataverktøy i forbindelse med pasient-/klientoppfølgingen.

Det å gi disse personopplysningene til praksisstedet er nødvendig for å oppfylle den avtalen om utdanningstilbud som eksisterer mellom den enkelte student og Høgskulen på Vestlandet. Utleveringen av opplysninger er derfor lovlig etter EUs generelle personvernforordning av 27. april 2016 art.6 nr. 1 b. Bestemmelsen er norsk rett etter personopplysningsloven av 15. juni 2018 § 1.

Praksis ved Helse Bergen

Vi ber studenter som skal ha praksis på Helse Bergen om å forberede seg gjennom å lese gjennom informasjonen på Helse Bergen sine nettsider.

Vi anbefaler og at dere leser gjennom studentprosessene som er utarbeidet. De er utarbeidet for sykepleiestudenter i 2 studieår, men er og relevant for andre studentgrupper. Det gjelder spesielt informasjonen om IKT tilgang og beskrivelse av Student rollen.