Refusjon av reiseutgifter i praksis

Regler for reise i forbindelse med praksis for studenter som tar helse- og sosialfagutdanning ved campus Bergen.

Reiseutgifter innen Bergen kommune og/ eller egen hjemstedskommune refuseres ikke. Reiseutgifter i forbindelse med utøving av praksisstudier (f.eks. reise i hjemmesykepleie) refunderes ikke.

De fleste utdanningene har praksisplasser utenfor Bergen kommune, og studentene må være forberedt på å bruke disse.

Dekning av ekstra reiseutgifter for studenter i praksisstudier

Retningslinjer for refusjon av reiseutgifter i praksisstudier gjelder for studenter som har rammeplan-/studieplanbestemte praksisstudier, der praksisplassen inngår i høgskolens praksisavtaler.

  • Der det er nødvendig å reise med fly eller egen bil, skal denne reisemåten godkjennes av høgskolen på forhånd.
  • Høgskolen dekker utgifter til nødvendig leie av hybel nr. 2 ved praksisstedet. Høgskolen skal godkjenne leieforholdet før kontrakt skrives.
  • Høgskolen dekker utgifter til reise til/fra hybel og praksissted (kun én reise hver vei). Reisen skal foretas på billigste måte.
  • Studenten skriver reiseregning og dokumenterer utgiftene.

Retningslinjene gjelder ikke for:

  • studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer
  • studenter på studier med ekstern finansiering
  • studenter som selv skaffer seg praksisplass, med mindre dette er etter avtale med høgskolen

Reise til praksisstudier innen Bergen kommune eller innen egen bostedskommune dekkes ikke.

Godkjenning for refusjon av reiseutgifter

Dersom du skal ha refundert reiseutgifter, må du søke avdelingen om refusjon av reiseutgifter på forhånd. Søknadsskjema for godkjenning av ekstrautgifter i praksis skal brukes til dette

Søknaden må sendes inn i god tid slik at den kan godkjennes før praksisperioden begynner. Vi forutsetter at reisen gjøres på billigst mulig måte. Der det er nødvendig å reise med fly eller egen bil, skal denne reisemåten godkjennes av høgskolen på forhånd.

Godkjenning for refusjon av husleie

Dersom du har behov for å leie ekstra hybel i forbindelse med praksisstudiene, må du selv skaffe deg hybel og inngå kontrakt med huseier. Du har selv ansvar for å inngå nødvendige forsikringer. Høgskolen bistår ikke med erstatning dersom det skulle oppstå brann, innbrudd m.m.

Du må søke avdelingen om å få refundert husleien for ekstra hybel på forhånd. Søknadsskjema for godkjenning av ekstrautgifter i praksis skal brukes til dette. Det er viktig av søknaden sendes inn i god tid slik at den kan godkjennes før praksisperioden begynner.

For å få refusjon av husleien må du sende inn skjema for Refusjon av reise - boutgifter i praksis sammen med kvittering på husleien.