Refusjon av reiseutgifter i praksis

Regler for reise i forbindelse med praksis for studenter som tar helse- og sosialfagutdanning ved campus Bergen.

Boutgifter

Retningslinjer for refusjon av boutgifter 
Retningslinjer for refusjon av  boutgifter i praksisstudier gjelder for studenter som tar helse- og sosialfagutdanning og som har rammeplan-/studieplanbestemte praksisstudier, der praksisplassen inngår i høgskulens praksisavtaler.

Retningslinjene gjelder ikke for:

  • Studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer
  • Studenter på studier med ekstern finansiering
  • Studenter som selv skaffer seg praksisplass, med mindre dette er etter avtale med høgskulen

Hybel på praksissted (utenfor Bergen kommune):
Dersom du har behov for å leie ekstra hybel i forbindelse med praksisstudiene, må du selv skaffe deg hybel og inngå kontrakt med huseier. Du har selv ansvar for å inngå nødvendige forsikringer. Høgskulen bistår ikke med erstatning dersom det skulle oppstå brann, innbrudd m.m.

Fakultetet dekker inntil kr 1500 pr. uke/ kr 6000 per måned inkl. strøm. Betalt husleie må dokumenteres. Høgskulen dekker utgifter til kun en reise til/fra studiestedadresse til hybel/praksissted. 

Hva du må gjøre før praksisstart:
Du må fylle ut skjemaet Godkjenning av ekstrautgifter i praksistudier. Skjemaet skal scannes sammen med  husleiekontrakt for hybel 2 (praksissted) og sendes på e-post til: AHS-Praksis.hib@hvl.no

Hva du må gjøre underveis eller etter fullført praksis: 
Du må fylle ut skjemaet Refusjon avreise- og boutgifter i praksis. Originale kvitteringer på betalt huseleie som dokumentasjon må legges ved. Faktura er ikke godkjent som kvittering. Du får ikke utbetalt refusjonen dersom du ikke  har lagt ved kvitteringer. 

Skjema for refusjon scannes sammen med kvitteringene som et dokument og sendes på e-post til: faktura@hvl.no

Skjemaene skal sendes på epost senest én uke etter praksisperioden er ferdig. 

Dekning av ekstra reiseutgifter for studenter i praksisstudier

Retningslinjer for refusjon av reiseutgifter

Retningslinjer for refusjon av  reiseutgifter i praksisstudier gjelder for studenter som tar helse- og sosialfagutdanning og som har rammeplan-/studieplanbestemte praksisstudier, der praksisplassen inngår i høgskulens praksisavtaler.

Retningslinjene gjelder ikke for:

  • Studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer
  • Studenter på studier med ekstern finansiering
  • Studenter som selv skaffer seg praksisplass, med mindre dette er etter avtale med høgskulen

De fleste utdanningene har praksisplasser utenfor Bergen kommune, og studentene må være forberedt på å bruke disse.

Reiseutgifter innen Bergen kommune og/ eller egen hjemstedskommune refunderes ikke. Reiseutgifter i forbindelse med utøving av praksisstudier (f.eks. reise i hjemmesykepleie) refunderes ikke.

Reise utenfor Bergen kommune (sone Bergen):
Reisen skal skje på billigste mulige måte. Det vil si bruk av kollektivtransport og studentkort, periodekort eller rabattkort der det er mulig.

Hva du må gjøre før praksisstart:
Du må fylle ut skjemaet Godkjenning av ekstrautgifter i praksisstudier. Skjemaet skal scannes og sendes på e-post til: AHS-Praksis.hib@hvl.no 

Hva du må gjøre underveis eller etter fullført praksis: 
Fyller ut skjemaet Refusjon av reise- og boutgifter i praksis. Reiser med offentlig transport dokumenterer du med billett/månedskort.

Skjema for refusjon scannes sammen med kvitteringene som et dokument og sendes på e-post til: faktura@hvl.no 

Skjemaene sendes på e-post senest én uke etter praksisperioden er ferdig.