Praksis ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett - studiested Bergen

Informasjon om praksis til studenter

Kven skaffar praksisplass?

Du får tildelt praksisplass frå høgskulen. Det vil seie at du ikkje kan skaffe deg praksisplass sjølv. Unntak: Enkelte samlingsbaserte deltidsstudium etter nærare avtale med praksiskontoret.

Når og kvar får du informasjon om tildelt praksisplass?

På dei fleste utdanningar er det satt opp eit møte med praksisrettleiar før praksisperioden startar. Informasjon om tildelt praksisplass får du via praksislista som blir lagt ut på klassesida i Itslearning seinast dagen før dette møtet.

Tilrettelegging og omsyn ved tildeling av praksisplass

Har du behov for særskild tilrettelegging som følge av funksjonshemming, sjukdom eller amming, må du søke skriftleg innan fastsette fristar, sjå eiga nettside med meir informasjon.

Dersom du har behov for å bli tatt omsyn til i praksisplasseringa, men ikkje fyller krava til særskilt tilrettelegging, kan du melde frå om dette. Send e-post til praksiskoordinator på utdanninga di i god tid før praksisstart. Namn og e-postadresse finn du på sida for utdanninga di. Beskriv kort kva det gjeld og merk e-posten med utdanning, klasse, namn og studentnummer. Ver merksam på at du må sende ny melding kvart studieår og at du ikkje er garantert å bli tatt omsyn til.

Kva bør du informere praksisadministrasjonen om?

Aktuelle praksisstadar der du har eller har hatt eit arbeidsforhold. Aktuelle praksisstadar der du har nære relasjonar til ansatte, barn, elevar eller andre brukarar.

Informasjon om praksis i dei ulike utdanningane