Praksis ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett - studiestad Bergen

Informasjon om praksis til studentar

Kven skaffar praksisplass og korleis blir praksisplassane fordelte?

Praksisadministrasjonen skaffar praksisplass

Du får tildelt praksisplass frå høgskulen. Det vil seie at du ikkje kan skaffe deg praksisplass sjølv. Unntak: Enkelte samlingsbaserte deltidsstudium etter nærare avtale med praksiskontoret.

Ved studiestart er dei fleste praksisplassane allereie knytt til fag/profil, studieår og klassar. Det inneber at fordelinga skjer innanfor klassen din. Praksiskontoret har ansvar for å fordele praksisplassane.

Fordeling

Fordelinga skjer etter følgjande kriterium, i prioritert rekkefølgje:

Faglege omsyn

Faglege omsyn kan til dømes vere undervisingsfag i skulen.

Variasjon i praksis

Det vil seie at du ikkje skal til same skule/barnehage. I løpet av studiet skal du også vere på fleire hovudtrinn i skulen og med ulike aldersgrupper i barnehagen.

Så langt som råd skal du i løpet av studiet vere på praksisstadar med ulik organisering, til dømes base/avdeling, fleksible areal/klasserom.

Innvilga tilrettelegging

Sjå eiga nettside for søknad. Ver merksam på at tilrettelegging skjer innanfor kriteria som er nemnte over og tilgjengelege praksisplassar i klassen din.

Innmeldte ønske om å bli teken omsyn til

Du kan melde inn ønske om bli teken omsyn til på grunn av aleneansvar for barn under 12 år, eigen sjukdom eller dagleg omsorg for barn under 12 år (i prioritert rekkefølgje). Ver merksam på at tilrettelegging skjer innanfor kriteria som er nemnte over og tilgjengelege praksisplassar i klassen din.

Relasjonar til skule/barnehage

Du kan ikkje ha praksis på ein skule/i ei barnehage der du er eller har vore tilsett, har eigne barn eller har nære familiemedlemmer/kjente blant dei tilsette.

Adresse/reisetid

For å sikre akseptabel reisetid til og frå praksisstaden tek praksiskontoret omsyn til semesteradressa di. Hugs å oppdatere adressa på studentweb og gi praksiskontoret melding direkte dersom du har flytta i løpet av dei tre siste månadene. Ver merksam på at 1,5 time kvar veg reknast som normal reisetid. Ver også merksam på at fordelinga skjer ut frå ein heilskapleg vurdering i klassen. Det inneber at du ikkje nødvendigvis får plass på praksisstaden som er nærast bustaden din. Det gjer vi for å fordele reisetida så jamt som mogeleg i klassen.

Byte av praksisplass

Det er mogeleg å byte praksisplass internt i ein klasse. Dei to som ønsker å byte må begge sende e-post til praksiskontoret innan ei nærare oppgitt frist på praksislista. Endringa skal godkjennast av praksiskontoret.

Når og kvar får du informasjon om tildelt praksisplass?

På dei fleste utdanningar er det satt opp eit møte med praksisrettleiar før praksisperioden startar. Informasjon om tildelt praksisplass får du via praksislista som blir lagt ut i Canvas seinast dagen før dette møtet.

Tilrettelegging og omsyn ved tildeling av praksisplass

Har du behov for særskild tilrettelegging som følge av funksjonshemming, sjukdom eller amming, må du søke skriftleg til post@hvl.no innan fastsette fristar, sjå eiga nettside med meir informasjon.

Dersom du har behov for å bli tatt omsyn til i praksisplasseringa, men ikkje fyller krava til særskilt tilrettelegging, kan du melde frå om dette på e-post til praksiskoordinator på utdanninga di i god tid før praksisstart. Namn og e-postadresse finn du på sida for utdanninga di. Beskriv kort kva det gjeld og merk e-posten med utdanning, klasse, namn og studentnummer. Ver merksam på at du må sende ny melding kvart studieår og at du ikkje er garantert å bli tatt omsyn til.

Kva bør du informere praksisadministrasjonen om?

Aktuelle praksisstadar der du har eller har hatt eit lengre arbeidsforhold. Aktuelle praksisstadar der du har nære relasjonar til ansatte, barn, elevar eller andre brukarar.

Informasjon om praksis i dei ulike utdanningane