Praksis i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn, studiested Bergen

I den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (GLU1-7) skal du gjennomføre minimum 100 dager praksis. I det integrerte masterprogrammet i MGBBE skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og 5 dager observasjonspraksis. All praksis er obligatorisk.

Som student må du sette deg inn retningslinjene for praksisopplæringen og emneplanen for aktuelt studieår.

Studenter som går på det integrerte masterprogrammet i GLU (MGBBE) finner retningslinjene i plan for praksis. Studenter tilknyttet den 4-årige studieplanen i GLU (GLU1-7) finner retningslinjene i retningslinjer for praksisopplæring. I disse dokumentene finner du blant annet mål, innhold og vurderingskriterier for praksisopplæringen.

Studieplaner

Emneplaner

Forberedelse til praksis og planlegging av undervisning

Som tillegg til emneplaner og retningslinjer har vi utarbeidet råd om hvordan du forbereder deg til praksis. I dette dokumentet finner du også eksempler på skjema for planlegging av undervisning.

Praksis i utlandet våren 2020

Informasjon om praksis, søknadsskjema og kriterier ved praksis i utlandet. 

Evaluering av praksis

Selvevaluering: Studenten skal levere en selvevaluering til praksislærer siste praksisdag i hvert semester. For de fleste gjelder dette både høst og vår. 

Selvevalueringen skal si noe om:

  1. Hvordan la jeg strategier for mine mål?
  2. Hvordan gikk det med de målene som ble satt?
  3. Hvorfor gikk det som det gjorde?
  4. Hva ønsker jeg å arbeide videre med?
  5. Hvilke strategi velger jeg for mitt videre arbeid?

Evaluering av praksis: Som student skal du evaluere praksisperioden gjennom direkte tilbakemeldinger til praksislærer og praksisskole. Du finner mer informasjon og evalueringsskjema på siden for evaluering av praksis i grunnskolen.