Tilrettelegging av praksis, FLKI-Bergen

Informasjon om særleg tilrettelegging av praksis for deg som er student ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, studiestad Bergen.

Søknad om særleg tilrettelegging i praksis

Har du behov for særleg tilrettelegging på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller amming, vil høgskulen så langt det er praktisk mogleg og fagleg forsvarleg, ta omsyn til dine behov, slik at du kan gjennomføre praksis.

Du må søke skriftleg og beskrive kva slags tilrettelegging du har behov for. Du må også legge ved dokumentasjon som stadfestar at du har eit særskild behov. Bruk søknadsskjemaet som ligg på denne sida.

Søknadsfrister:

1. april: søknadsfrist for praksisperiodar som startar i haustsemesteret. NB: Søknadsfrist for praksisperioder som startar hausten 2020 er 1. mai 2020.

1. oktober: søknadsfrist for praksisperiodar som startar i vårsemesteret

Unntak: Dersom du skal ha praksis i haustsemesteret første studieår, er søknadsfristen ei veke etter studiestart. Ved situasjoner som har oppstått akutt etter søknadsfrist, kan du likevel søke om tilrettelegging. Slike søknadar blir behandla fortløpande.

Søknad og dokumentasjon sender du elektronisk til post@hvl.no

Ver merksam på at høgskulen ikkje kan pålegge praksisinstitusjonane å legge til rette for studentar med særlege behov. Høgskulen vil likevel oppfordre dei til å legge til rette så langt rammene deira tillet det.

Om du ikkje kan komme deg til praksisstaden med offentleg transport kan du søke SAMMEN Helsefond om å få dekt delar av utgiftene.

Søknad om fortrinn ved valg av praksisplass

Dersom du går på ei utdanning med praksisplassar utanfor nærområdet til studiestaden; dvs. utanfor kommunen der campus ligg eller dei næraste kommunane rundt, kan du søke om fortrinn ved valg av praksisplass for praksisperiodane det gjeld.

Fortrinn er berre aktuelt dersom du risikerar å måtte bo borte eller pendle over lengre avtandar. Reisetid på inntil 1 1/2 time kvar veg frå bustad til praksisstad reknast som normalt.

Fortrinnsrett blir vurdert etter følgande kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Studentar med åleineansvar for barn under 18 år
  2. Eigen behandlingstrengande sjukdom med dokumentasjon på at nødvendig behandling må gjennomførast lokalt i den aktuelle perioden
  3. Studentar med dagleg omsorg for barn under 12 år
  4. Akutt/alvorlig sjukdom eller funksjonsvanskar i nær familie
  5. Toppidrettsutøvarar som er knytt til olympiatoppen, aktiv på landslag, utøvar i øverste divisjon på lagidrett eller enkeltutøvar på nasjonalt nivå
  6. Studentar som utøver kunst/kultur på nasjonalt nivå
  7. Leiarverv i studentparlament og studentråd eller verv i høgskulestyret

Ver merksam på at du ikkje er garantert fortrinnsrett sjølv om du oppfyller eit kriterium.  Mellom anna vil tilgjengelege praksisplassar i utdanninga/klassa di og faglege omsyn vere styrande for kva som er mogleg og ikkje.

Omsyn ved tildeling av praksisplass

Dersom du går på ei utdanning med praksis i nærområdet til studiestaden, men har behov for å bli tatt omsyn til i praksisplasseringa, kan du likevel melde frå om dette. Send e-post til praksiskoordinator på utdanninga di. Namn og e-postadresse finn du på praksissida for utdanninga. Beskriv kort kva det gjeld og merk e-posten med utdanning, klasse, namn og studentnummer.

Ver merksam på at du må sende ny melding kvart studieår.

Følgande forhold kan vere aktuelt å melde inn:

  • Om du har åleineansvar for barn under 12 år
  • Om du har dagleg omsorg for barn under 12 år

Ver merksam på at du ikkje er garantert å bli tatt omsyn til. Mellom anna vil tilgjengelege praksisplassar i utdanninga/klassa di og faglege omsyn vere styrande for kva som er mogleg og ikkje.