Studiekonsulentar ved campus Stord og campus Haugesund

Studiekonsulentane våre kan hjelpa deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen og annan ikkje-fagleg rettleiing i løpet av studietida. Me hjelper òg med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Må eg bestille time eller kan eg banke på?

Studiekonsulentane våre har det travelt, men du er sjølvsagt velkommen innom. For at dei skal kunne jobbe mest mogleg effektivt er det alltid ein fordel at dei veit at du kjem. Difor fint om du kan bestille time i Servicetorget. Du kan òg sende e-post direkte til din studiekonsulent.

Campus Stord:

Grunnskulelærar, faglærar, årsstudium: Elin Siglen

Barnehagelærarutdanning: Ragnhild Vikane

Sjukepleiarutdanning og PPU: Øyvind Storebø

Master-IKT i læring: Kine Johnsen

Ingeniørutdanning: Rune Hjelmeseter

Etter- og vidareutdanning:  Espen Andre Torp

Interrnasjonalt kontor:  Solveig Råheim Grønsdal

Etter- og vidareutdanning: Jorunn Sætre Miljeteig

Campus Haugesund:

Ingeniørutdanning: Rune Hjelmeseter

Nautikkutdanning og master i brannsikkerhet: Trude Frøyland

Sjukepleierutdanning, Master i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap og EVU-utdanningstilbod innan helsefag: Ingrid Hovden Stava

Økonomi og administrasjonsutdanning: Gudrun Askeland

Etter- og vidareutdanning: Felipe Escanilla Panza

Internasjonalt kontor: Eli Havn