Bygg

Bachelor, høsten 2017

Byggingeniøren set spor etter seg, i form av bruer og oljeplattformer, bygningar og byar. Ein byggingeniør arbeider med fysisk og teknisk planlegging, samt prosjektering av nye bygg og anlegg. Vidare er forvaltning, drift og vedlikehald av eldre bygg og anlegg ei viktig arbeidsoppgåve.

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

Frå 4. semester kan du velje å spesialisere deg innan ei av tre studieretningar:

  • Konstruksjonsteknikk
  • Miljø, plan og infrastruktur
  • Prosjekt- og byggeleiing. I studieretninga Prosjekt- og byggeleiing vel du mellom to profilar: Profil Konstruksjonsteknikk eller profil Miljø, plan og infrastruktur.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i grupper på tre til fire personar. Oppgåva er ei konkret arbeidsoppgåve og skrivast ofte i samarbeid med bedrifter.

Praksis

Studentar som vel studieretninga prosjekt- og byggeleiing får 6 veker obligatorisk praksis i starten av 5. semester.

Kva kan du jobbe med?

Byggingeniørar arbeider med planlegging og prosjektering hos rådgivande ingeniørar, i entreprenørfirma, private eigedomsfirma og -forvaltarar og i kommunane. Eksempel på offentlege verksemder som spør etter denne kompetansen, kan vere Statens vegvesen og NSB.

Mange byggingeniørar blir prosjekt- eller byggeleiarar etter kvart. Dette krev sjølvsagt teknisk kunnskap, men også sosial kompetanse og menneskekunnskap.

Alle studieretningane er høgst relevante for jobbar i privat næringsliv. Om du vel å spesialisere deg innan miljø, plan- og infrastruktur, vil du i tillegg vere svært etterspurd innanfor offentleg verksemd og kommunaltekniske oppgåver. Du kan få jobb ved rådgivande ingeniørkontor, firma som arbeider med prosjekt- og byggeleiing og entreprenørfirma.

Studieretninga Konstruksjonsteknikk utdannar ingeniørar til mellom anna rådgivande ingeniørkontor, firma som arbeider med prosjekt- og byggeleiing og entreprenørfirma.

Studieretninga Prosjekt- og byggeleiing utdannar bygningsingeniørar innanfor fagfelt som er etterspurde av offentleg og privat verksemd.

Utveksling

Utdanninga har utveksling til dei nordiske landa, Canada, Austerrike, Spania, Australia, USA og Belgia. Nokre studentar vel å skrive bacheloroppgåva i utlandet i 6. semester.

Kor kan du reise?