Informasjonsteknologi

Bachelor, høsten 2017

Data- og informasjonsteknologi er med på å danne kjernen i mobiltelefonen, minibanken, kortlesaren i butikken og moderne bilar, berre for å nemne noko. Datasystem brukast innan dei fleste områda i samfunnet, som for eksempel helse og omsorg, nyhende og media, handel og energiforsyning.

I informasjonsteknologistudiet lærer du korleis datamaskiner fungerer, og korleis ulike einingar kan knytast saman i nettverk. Du lærer mellom anna om databasar og web-baserte system, og å programmere appar og utvikle store IT-system tilsvarande for eksempel itslearning og Facebook. Studiet gir deg også kunnskap som er nyttig i samband med spelutvikling.

Denne bachelorutdanninga vil gi deg ei grunnleggande og brei utdanning innan IT-faget, men er ikkje eit ingeniørstudium. Du vil få god og praktisk kunnskap i utvikling, tilpassing og integrering av moderne programvare.

I tillegg til dei tekniske faga, har studiet eit vesentleg innslag av matematikk og samfunnsfag. Studiet inneheld ikkje fysikk og kjemi, og matematikken er meir målretta mot IT-fag enn på dataingeniørstudiet. Det er også rom for noko meir spesialisering innan IT-fag enn på dataingeniørstudiet.

Informasjonsteknologi har dei same samfunns- og IT-faga som dataingeniørutdanninga, slik at den IT-faglege kompetansen ved avslutta studium vil vere tilnærma lik for dei to studia.

I siste del av studiet kan du velje å spesialisere deg innan:

  • Programutvikling
  • Drift av datasystem
  • Web- og mobilteknologi

Etter fullført bachelorstudium kan du søke plass på mastergradstudiumet vårt innan programutvikling, eller på andre mastergradsstudium innan datafag/informatikk.

Undervisningsmåtar

Dette er ei teknisk utdanning som stillar krav til god arbeidsinnsats. For å gjennomføre på normert tid, må du rekne med å bruke 35-40 timar per veke på studierelatert arbeid gjennom heile semesteret. Arbeidsformene som blir vektlagde er forelesningar, praktiske øvingar på datalaboratorium, praktiske prosjektoppgåver og sjølvstudium, samt gruppearbeid.

Det er viktig å vere merksam på at IT-fag og programutvikling krev interesse og sans for matematisk, logisk og systematisk tankegang. Følgeleg er det ein stor fordel, men ikkje noko absolutt vilkår, at du som student har interesse og evner innan desse faga, uavhengig av kva slags fagkombinasjon du valde på vidaregåande skole.

I siste del av studiet skal du saman med ein eller to medstudentar gjennomføre ei større prosjektoppgåve (bacheloroppgåva) der de utviklar eit lite datasystem. Prosjekta gis ofte som oppdrag frå næringslivet, og det kan også utførast utanlands.

Praksis

I siste år av utdanninga kan du velje å ha praksisperiode i ei lokal bedrift i 1/3 av semesteret. Du vil då delta aktivt i bedrifta sine daglege arbeidsoppgåver, og dette vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring frå arbeidslivet.

Kva kan du jobbe med?

Det finst IT-relaterte jobbar og arbeidsoppgåver innan nær sagt alle bransjar. Du kan få jobb i programvarehus eller konsulentfirma som utviklar IT-system for næringslivet eller offentleg forvaltning. Du kan også få jobb innan IT-drift i ei større verksemd, eller du kan få sjølvstendig ansvar knytt til IT i ei mindre verksemd.

Med utdanning i informasjonsteknologi vil du stå sterkt rusta for ein interessant jobb innan ein arbeidsmarknad som etterspør stadig meir IT-kompetanse. Du kan jobbe med å utvikle programvare for datamaskiner eller appar for nettbrett og mobiltelefonar. Du kan for eksempel velje å jobbe med utvikling av innovative IT-løysingar for helsesektoren eller olje- og gass-sektoren. Du kan også jobbe med drift av IT-system i ei stor eller lita bedrift, eller starte opp di eiga gründerbedrift basert på utvikling og sal av IT-system og/eller tenester.

Å arbeide med IT er svært varierande og omfattar arbeidsoppgåver som programmering, testing, utforming av brukargrensesnitt. Mange arbeider med utvikling av web-baserte system og mobile løysingar for smarttelefonar, nettbrett og liknande. Innkjøp, installering, brukarrettleiing og drift av datautstyr og programvare er også typiske arbeidsoppgåver.

Tilsette med IT-fagleg bakgrunn arbeider som oftast i team der tett samarbeid er nødvendig for å utvikle eit godt produkt eller ei god løysing. Med litt erfaring vil du også vere aktuell for prosjektleiarstillingar der fag frå studiet innan økonomi, administrasjon og leiing også vil vere ein viktig ballast.

Utveksling

Vi har samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar i Norden, Europa, Australia, New Zealand, USA og Canada. Utveksling med Canada, Tyskland og Spania er særleg vektlagt. Utanlandsopphald gjerast normalt i siste halvdel av studiet, og kan vare frå tre månader til to semester.

Kor kan du reise?