Realfagskurs

Forkurs

Realfagskurset er eit flott tilbod for deg som har generell studiekompetanse, fullført og bestått 2-årig teknisk fagskule, eller realkompetanse, men som manglar realfagleg fordjuping. Det er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg. Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

I lokala til Fagskolen i Bergen (tidligere Bergen tekniske fagskole) går kurset på deltid over eitt år, og på vår campus i Bergen går kurset på heiltid kvart vårsemester.

Om du har yrkesfagleg utdanning og manglar generell studiekompetanse, kan du søke opptak til vårt forkurs for å kvalifisere deg til ingeniørutdanning.Faga i kurset er fysikk og matematikk på nivå med vidaregåande skule, og samsvarer i hovudsak med Fysikk 1, kjemipensum på nivå tilsvarande Naturfag Vg 1, Matematikk R1 og R2. Undervisninga er i stor grad vinkla inn mot studentane si vidare ingeniørutdanning.

Realfagkurset følger "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagkurs" utarbeidd av Universitets- og høgskulerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Undervisningsmåtar

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid med timeplanfesta tid for undervisning og rettleiing på 18 timar i veka for det eittårige kurset, og 22 timar i veka for det halvårige.

Det heilårige realfagskurset krev 80 prosent frammøte, men du kan søke om å kombinere studia med 2-4 Nordsjøturnus (to veker ute, fire veker fri). Slik søknad sender du til Fagskolen i Bergen innan studiestart, og den blir behandla etter studiestart. Andre typar turnus lar seg ikkje kombinere med studia. Det halvårige kurset lar seg ikkje kombinere med noko form for turnusarbeid.

Kva blir du kvalifisert for?

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til R1, R2 og fysikk 1 ved opptak til høgare utdanning i Noreg.

Oppstart

Eittårig kurs i Bergen (Fagskolen i Bergen), deltid: August

Halvårig kurs i Bergen (Kronstad), heiltid: Januar