Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking

Etter- og vidareutdanning, hausten 2018

I denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan bidra til å fremje meistring, sosial deltaking og god helse i arbeid med ulike brukargrupper. Studiet passar for deg som jobbar innan helse- og sosialtenesta eller i barnehage og skule.

Vidareutdanninga består av to emne:

 • Fysisk aktivitet og naturopplevingar som omsorg
 • Fysisk aktive deltakarar

Gjennom studiet lærer du om

 • teoriar om omsorg, aktivitet, rehabilitering og folkehelse
 • korleis planlegge og setje i verk tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og friluftsliv
 • samanhengar mellom fysisk aktivitet, naturopplevingar og helse
 • ulike perspektiv på menneske med nedsett funksjonsevne
 • relasjonelle faktorar
 • kroppsbevisstheit som utgangspunkt for endring av bevegelse og pust

Undervisningsmåtar

Du lærer gjennom forelesingar, aktivitetar, arbeid i grupper, gjennomføring og leiing av prosjekt, seminar med rettleiing og studentpresentasjonar.

Det blir tre samlingar á fire dagar i kvart semester.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen foregå gjennom læringsplattformen Canvas.

Kva kan du jobbe med?

Du kan jobbe innan

 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakten
 • barnehage og skule
 • flyktningtenesta i kommunar
 • barne- og ungdomspsykiatri

Vil du studere meir?

Dei to emna i studiet kan inngå som valfrie emne i Master i samhandling innan helse- og sosialtenester ved HVL og Master i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Timeplan

Samlingar hausten 2018: Veke 36, 40 og 44.

Samlingar våren 2019: Veke 3, 9 og 17.

Som hovudregel er samlingane frå tysdag til fredag.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studie- eller praksisopphald i utlandet i 5. semester.