Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet

Bachelor, hausten 2018

Barnehagelærarstudiet gir deg kompetanse og erfaring til å arbeide med barn og medarbeidarar i ein organisasjon som er i kontinuerleg utvikling. Utdanninga gir deg kompetanse på barns leik, sosial, motorisk og kognitiv utvikling. Den gir deg også føresetnader for godt samarbeid med kollegaar, fagpersonar og barna sine føresette.

Barnehagelærarutdanninga er bygd opp rundt fleirfaglege kunnskapsområde. Dei to første studieåra inneheld 20 sp i fem ulike slike område. I det andre året ditt får du dessutan 20 sp ekstra i kunst, kultur og kreativitet. Tredje studieår vil du kunne ta kunst, kultur og kreativitet 3 eller velje mellom andre fordjupingsemne.

Kunst, kultur og kreativitet er grunnleggande for leik, omsorg, læring og danning. Det gir innsikt i korleis barnehagen kan inspirere barn i deira leik og opne for læring og skapande verksemd, nyskaping og den undrande og filosofiske samtalen. Utvikling av studenten si estetiske merksemd, praktiske ferdigheiter og skapande evner står sentralt i dette kunnskapsområdet. Studentane blir kvalifisert til å arbeide med og kunne formidle kunst- og kulturuttrykk for og med barn.

Praksis

Praksis er ein obligatorisk del av studiet. Utdanninga inneheld 100 dagar med praksis fordelt på tre år.

Kva kan du jobbe med?

Utdanninga kvalifiserer til pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. Andre aktuelle arbeidsplassar kan vere døgninstitusjonar for barn, skulefritidsordning eller kommunal administrasjon.

Vil du studere meir?

Fullført utdanning kvalifiserer for opptak til master i barnehagekunnskap.

Utveksling

Du kan ta fordjupinga i tredje studieår ved institusjonar vi har samarbeidsavtalar med i utlandet. Det er også mogleg å ta andre del av praksis andre året ved institusjonar i utlandet.

Kor kan du reise?