Klinisk helse- og omsorgsvitskap

Master, hausten 2018

Klinisk helse- og omsorgsvitskap er eit disiplinbasert masterstudium. Det er forankra i helse- og omsorgsvitskapleg tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområda helse- og omsorgsetikk.

Studiet er aktuelt for deg som er helse- eller sosialarbeidar, og som møter brukarar/pasientar og pårørande.

Gjennom studiet lærer du

  • å ta i bruk helse- og omsorgsvitskap til å skape innovasjon og nytenking i klinisk praksis.
  • om samhandling mellom den profesjonelle omsorgsgivaren og menneske i vanskelege livssituasjonar.

Undervisningsmåtar

Studiet er på 120 studiepoeng (stp.) og går over tre-fire år. Modul 1 og 3 består av obligatoriske emne på totalt 90 stp. Modul 2 består av valfrie profilemne med eit omfang på 30 stp.

Søkjarar som har relevant helse- og sosialfagleg utdanning på høgare grads nivå, kan søke om innpass/fritak for heile eller delar av modul 2. Studiebelastning ved innpass/fritak vil vere på 15 stp. per semester. Søkjarar som ikkje har relevant utdanning som gir grunnlag for innpass/fritak, må pårekne full studiebelastning (30 stp.) i to semester av utdanninga, og halv studiebelastning (15 stp.) i dei andre semestera.

Modul 1 og 3 kombinerer samlingsbasert og nettbasert undervisning. Samlingane vil primært føregå på campus Stord. I modul 2 vil undervisninga vere tilknytt valde profilemne (Stord eller Haugesund).

Les meir Utfyllande informasjon om valemne ("Modul 2")

Praksis

3 samlingar à 2-3 dagar kvart semester.

Kva kan du jobbe med?

Aktuelle karrierevegar er knytt til klinisk forsking og utviklingsarbeid, undervising og leiing.

Vil du studere meir?

Fullført utdanning kan kvalifisere til søknad om Ph.D.