Historie

Bachelor, hausten 2019

Som historiestudent går du på oppdagingsferd i fortida, og du lærer kva som har forma dagens samfunn.

Du forstår meir om kvifor menneske i fortida tenkte og handla som dei gjorde. Du studerer alle sider av samfunnet – frå politikk, økonomi og teknologi til kultur, idear og sosiale forhold. Du skaffar deg verdfull praksis frå arbeidslivet, og du får trening i å skrive fagtekstar.

I Sogndal kjem du i eit oversynleg studentmiljø der du får god kontakt med faglærarane.

Du lærer

 • om eldre og nyare historie, norsk, europeisk og global historie og lokalhistorie
 • om globalisering og korleis ulike samfunn har møtt utfordringar som framleis er dagsaktuelle (som konsekvensar av konflikt og migrasjon, teknologisk utvikling og utfordringar knytt til klima- og miljøendringar)
 • historievitskapleg metode og kjeldekunnskap og blir betre rusta til å avsløre falske nyhende
 • korleis du kan bruke og formidle historiefagleg kunnskap gjennom skriving og yrkespraksis

I 2. studieår står du fritt til å velje eit årsstudium, eller sette saman ulike emne frå HVL eller andre utdanningsinstitusjonar innan- eller utanlands. I 3. studieår skriv du bacheloroppgåve om eit historisk emne du interesserer deg for.

Med fullført årsstudium (og tilrådd studieløp) i historie kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppediskusjonar, oppgåveskriving med rettleiing, ekskursjonar og øving i formidling til ulike målgrupper.

Historiefaget set store krav til kjeldekritikk, og vi har fokus på logisk tenking, rasjonell argumentasjon, kritisk analyse av tekstar og tydeleg kommunikasjon.

Praksis

I 5. semester har du sju vekers praksis på ein relevant arbeidsplass, der du arbeider med aktuelle historiefaglege oppgåver. Der får du nyttig erfaring frå arbeidslivet og verdfulle kontaktar på arbeidsmarknaden.

Kva kan du jobbe med?

Kompetansen du får med ein bachelor i historie er stadig meir etterspurd av arbeidsgjevarar: a kunne tenkje sjølvstendig, forstå endringsprosessar i samfunnet og tileigne seg, analysere, systematisere og formidle store informasjonsmengder.

Du kan mellom anna jobbe med

 • prosjektarbeid, rådgiving, opplæring og saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • strategi-, analyse- og informasjonsarbeid i næringslivet
 • arkiv, museum, media og forlag
 • lærar (krev master og PPU)
 • kommunikasjon, marknadsføring og nye media
 • kultur, underhaldning og reiseliv
 • politikk, organisasjonar, internasjonalt arbeid, stiftingar og tenkjetankar
 • sjølvstendig arbeid som konsulent, frilansar eller gründer

Les meir og sjå kva tidlegare studentar arbeider med.

Vil du studere meir?

Du er endå betre rusta for arbeidslivet om du tek ein master. Historie bachelor kvalifiserer for opptak på historie master og somme andre masterstudium ved norske og utanlandske universitet og høgskular.

Med master kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli lærar.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 3. og/eller 4. semester.

Kor kan du reise?

Sjå korleis det er!