Dramapedagogikk og anvendt teater

Master, høsten 2019

Vil du jobbe med drama og teater i skulen, kulturskulen, innan helse, integrering eller anna sosialt arbeid? Då er dette eit aktuelt masterstudium!

Dette er eit kunstpedagogisk studium som bygger på tidlegare utdanning og erfaring i drama og teater. Studiet er forskingsbasert, og krev at du har interesse og evne til å reflektere teoretisk. Gjennom utdanninga utforskar du særtrekka i fagområdet frå teori til framføring.

Du tileignar deg kunnskap om:

  • Dramapedagogikk og teaterteori
  • Prosjektleiing /anvendt teaterprosjekt
  • Vitskapsteori, forskingsmetode og akademisk skriving
  • Kunstnarisk utviklingsarbeid

I tillegg skriv du masteroppgåve. Du kan velje mellom to variantar: Ei avhandling som monografi eller ei avhandling med dramapedagogisk- eller anvendt teaterproduksjon som praktisk komponent.

Som masterstudent kan det vere høve til å delta i forskingsprosjekt med forskarar frå HVL og andre institusjonar.

Undervisningsmåter

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, seminar, rettleiing individuelt og i grupper, workshop/forestilling og sjølvstudium. Studiet føreset stor grad av sjølvstendig arbeid.

Undervisning i form av fagkonferanse/ekskursjon inngår mellom dei aktuelle arbeidsformene. Kostnader ved denne undervisninga må du dekke sjølv.

Det er forventa at du deltar aktivt med seminar- og prosjektframlegg i studiet. Dette krev aktiv studiedeltaking bunde til opphald ved studiestaden.

Praksis

Studiet inneheld praksis.

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir fagleg kvalifisert for undervisningsstilling i drama/ teaterfag i skule og høgare utdanning.
  • Du kan også arbeide som kunstpedagogisk konsulent i offentleg eller privat sektor, drama-/teaterpedagog i teaterinstitusjonar og kulturskular og andre verksemder som treng kompetanse innan dramapedagogikk og anvendt teater.
  • Du kan også arbeide frilans og etablere eigne prosjekt som kan ha relevans for mellom andre den kulturelle beremeisen, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, og andre relevante arenaer.
  • Mastergraden kvalifiserer til vidare forsking innanfor fagfeltet.

Dersom du ikkje har praktisk-pedagogisk utdanning i opptaksgrunnlaget ditt, må du ta dette i tillegg for å få undervisningskompetanse og.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet Studium i danning og didaktiske praksisar, der fagfeltet drama/teater er ei fordjupingsmoglegheit.

Timeplan

Oppstart 20. august kl 10.15, rom C122 Kronstad.

Til timeplanen. Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

HVL har fleire utanlandske samarbeidspartnarar, både i og utanfor Europa. Du kan reise på utveksling i eitt semester til ein av samarbeidspartnarane våre, vanlegvis i vårsemesteret i 1. studieår.

Utveksling med Shanghai Theatre Academy kan skje i første semester 2. studieår, enten som feltarbeid for eiget prosjekt, eller i prosjektsamarbeid med andre studentar.

Hvor kan du reise?