Kunnskapsbasert praksis i helsefag

Master, høsten 2019

Er du helsearbeidar og vil utvikle fagkompetansen din? Med master i kunnskapsbasert praksis får du kunnskapen du treng for å bli ein fagleg pådrivar på arbeidsplassen din.

Samfunnet har behov for godt utdanna helsepersonell med evne til å identifisere praksisnære og relevante spørsmål. Utdanninga gir deg kompetanse til å vidareutvikle fagfeltet ditt, og til å bidra til utviklings- og endringsprosessar i klinisk praksis. Du lærer også å evaluere gjeldande praksis.

Gjennom studiet lærer du

  • avansert kunnskap innanfor fagfeltet kunnskapsbasert praksis (KBP) og metodane knytta til KBP
  • å ta i bruk forskingsbasert kunnskap innanfor eige fagområde på ein kritisk og analytisk måte
  • å kritisk vurdere og analysere faglege og vitskaplege problemstillingar

Undervisningsmåter

Undervisninga er samlings- og nettbasert, med seminar, samlingar og gruppearbeid. Du vil også bli invitert til å delta på relevante fagseminar utanom oppsett undervisningstid.

Delar av undervisninga blir halde av internasjonale forelesarar, og vil derfor vere på engelsk.

Hva kan du jobbe med?

  • Du blir kvalifisert for arbeid med leiing, utviklingsarbeid, undervisning og formidling i helsesektoren.
  • Du tileignar deg allsidige kunnskapar innan forskingsmetode, forsking og vitskapleg tenking.

Vil du studere mer?

Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogram.

Timeplan

Datoer for samlinger høsten 2019 – kull 2019H:

29. og 30. august

21-23. oktober

Oppstart 29. august 2019.

Til timeplanen. Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Du kan søke om eit studieopphald i Danmark som ein del av utdanninga.

Hvor kan du reise?