Klinisk sykepleie - Intensivsykepleie

Master, høsten 2019

En pasient som blir akutt og kritisk syk trenger intensivsykepleie hele døgnet. Gjennom studiet i intensivsykepleie får du tilegne deg kunnskap og utvikle kompetanse for å kunne ta ansvar for de akutt og kritisk syke pasientene.

Vi ser et økt behov i helsetjenesten for sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, som kan initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse. Masterprogrammet har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Det innebærer at utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre sjølvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Målgruppa for studiet er sykepleiere som vil ta mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet intensivsykepleie.

Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som intensivsykepleier (i samsvar med rammeplanen) etter fullførte 90 studiepoeng.

Undervisningsmåter

Gjennom studentaktive læringsformer må du ta ansvar for din egen faglige utvikling og læring, og bidra til godt læringsmiljø for dine medstudenter. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse blir vektlagt. Det samme er formidling av kunnskap gjennom skriving og muntlige framlegg med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Noe undervisning blir strømmet, og det blir lagt opp til dialog og samarbeid med studenter på andre campuser.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med intensivsykepleie som spesialitet enten i Bergen, Førde eller Haugesund. Ved opptak velger du først spesialitet og så region. Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

Hva blir du kvalifisert for?

Intensivsykepleiere arbeider på intensiv-, overvåknings-, postoperativ-, intermediær- og nyfødtintensivavdelinger, AMK-sentraler og akuttmottak. Økende grad av avansert medisinsk behandling, gjør at intensivsykepleiere også er aktuelle som konsulenter og arbeidstakere innenfor flere områder i helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt.

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til å ha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også betre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Timeplan

Oppstart i Bergen 14. august kl 09.15.

Timeplan i Bergen.

 

Oppstart i Førde 14. august kl 09.15. Timeplan i Førde.

Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Hvor kan du reise?