Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Interkulturell kompetanse utviklast ved å ha fokus på ressursane til barn og unge, ved å arbeide med anerkjenning og gjensidigheit, samtidig som vi stiller forventningar om og plikter til å bidra i fellesskapet.

Studiet gir deg auka kompetanse innan temaet fleirkulturelle læringsmiljø, og har ei tverrfagleg, praktisk og teoretisk tilnærming for å hjelpe lærarar til å utvikle læringsarenaar med fokus på mangfald som ein ressurs.

Målgruppa er primært lærarar som arbeider med barn og unge i barnehage, grunn- og vidaregåande skule eller kulturskule. Det er tilrådd at minst to personar frå kvar arbeidsplass deltar i studiet.

Utdanninga har følgande hovudtema:

Ressursfokus og forventningar

  • Interkulturell pedagogikk
  • Språk - identitet, samhøyrsle og relasjon. Kva er språkkompetanse?
  • Samfunnsmessige og politiske rammer og føringar for fleirkulturelle læringsmiljø

Anerkjenning, gjensidigheit og respekt

  • Kommunikasjon og improvisasjon
  • Grunnleggande haldningar og verdiar
  • Fordommar og forståing

Mangfald som premiss og metode

  • Kreativitet og musikk som kommunikasjonsmiddel/-form
  • Kultur, makt og demokratisk kompetanse

Sosial og emosjonell kompetanse

Undervisningsmåtar

Første del av studiet vil ta utgangspunkt i kva som ligger i omgrepa "interkulturell pedagogikk" og "fargespillmetodikk". Denne delen er ei blanding av praktiske metodiske eksempel frå Fargespill samtidig som vi arbeider med teori og eksempel frå faga. I andre del av studiet får du øve deg i å utvikle eigne, konkrete prosjekt i sine respektive læringsmiljø.

Studiet er blitt til i eit samarbeid mellom Fargespel og Høgskulen på Vestlandet, og tar utgangspunkt i dei pedagogiske ideane og den praktiske metodikken som Fargespel bygger på. I denne utdanninga koplar vi dette til pedagogisk teori og arbeid med ulike fag/emneområde i barnehage og skule.

Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Det leggast opp til tre samlingar per semester, og samlingane blir haldne i Bergen. Undervisninga vekslar mellom praktiske eksempel, demonstrasjonar, øvingar, teoretiske innføringar og drøftingar av desse. Det blir nettbaserte oppgåver mellom samlingane, og det forventast stor grad av medverknad og aktiv deltaking både under og mellom samlingane.

Timeplan

Med atterhald om endringar på grunn av Korona.
Studentar vil få stadfesta tidspunkt før studiestart.

Samlingane er lagt til ettermiddag/kveld, totalt 11 dagar. Datoane er; 9.-10. sept., 21.-22. okt., 18.-19. nov. 27.-28. jan., 10.-11. mars, 14. april, (12.-13. mai – eksamen).