Byggingeniør

Bachelor Hausten 2020

Byggingeniøren set spor etter seg, i form av bruer og oljeplattformer, bygningar og byar.

Ein byggingeniør arbeider med fysisk og teknisk planlegging, samt prosjektering av nye bygg og anlegg. Andre viktige arbeidsoppgåver er forvalting, drift og vedlikehald av eldre bygg og anlegg. 

Merk deg at HVL tilbyr utdanningar innan fagområdet ved fleire studiestadar, og at det kan vere lurt å legge inn fleire alternativ på søkarlista di.

 

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

 

Frå 4. studiesemester kan du velje å spesialisere deg innan ei av tre studieretningar:

  • Konstruksjonsteknikk
  • Miljø, plan og infrastruktur
  • Prosjekt- og byggeleiing

 

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i grupper på tre til fire personar. Oppgåva er ei konkret arbeidsoppgåve og blir ofte skriven i samarbeid med bedrifter.

Praksis

Studentar som vel studieretninga prosjekt- og byggeleiing får 6 veker obligatorisk praksis i begynninga av 5. semester.

Utveksling

Utdanninga har utveksling til dei andre landa i Norden, i tillegg til Canada, Austerrike, Spania, Australia, USA og Belgia. Nokre studentar vel å skrive bacheloroppgåva i utlandet i 6. semester. Det er også mogleg å reise ut for å ta kurs på utanlandske universitet i 4. eller 5. semester.

Kor kan du reise?