Sykepleie, deltid

Bachelor, hausten 2020

Sykepleiestudiet gir en allsidig utdanning. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner. Behovet for sykepleiere øker, da helse- og omsorgstjenesten til enhver tid står overfor utfordringer i sykepleietjenesten.

Som sykepleier blir du gitt mye tillit og stort ansvar. Du må kunne formidle empati, vise omsorg og respekt, ta ansvar for mennesker, kommunisere og samarbeide. Gjennom studiet utvikler du sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Du lærer:

  • å gjennomføre og følge opp medisinsk behandling og håndtere legemiddel
  • å arbeide forebyggende og helsefremmende
  • hvordan sykdom og behandling påvirker mennesker

Sykepleiere møter menneske med akutt kritisk sykdom, kronisk sykdom og psykiske lidelser. Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap og erfaring til å møte pasienter og pårørende i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Sjukepleiestudiet har skikkethetsvurdering.

Undervisningsmåtar

Studiet er samlingsbasert, med rundt 6 ukesamlinger per semester. Deltidsstudiet er organisert med færre uker teoriundervisning enn heltidsstudiet, og det er derfor lagt opp til større grad av selvstudium.

Vi har forelesninger, studiegrupper, praktiske øvelser, prosjektarbeid og oppgaveskriving. En del undervisning skjer i mindre grupper der det er lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

De praktiske øvelsene foregår i "Florence", sykepleiesenteret vårt som ligg i høgskolebygget. Her får du prøve ut i praksis det du lærer. Du og medstudentene dine kan også øve her på egen hånd.

Praksis

Halvparten av studiet er praksis. Du har praksis i alle fire studieåra, ved sykehjem, medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehus, psykisk helsearbeid/helsevern og i hjemmesykepleie. I tillegg kan du ha en valgfri fordypningspraksis i 6. semester. I praksisperiodene arbeider du turnus (dag, ettermiddag, natt og helg), om lag 30 timer per uke.

Kva kan du jobbe med?

Du har mange jobbmuligheter, og kan blant annet jobbe innen:

  • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie
  • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
  • helsesenter og legekontor
  • bedriftshelsetjeneste, ambulansetjeneste og offshore
  • internasjonale hjelpeorganisasjoner, misjonstjeneste og med undervisning og veiledning

Vil du studere meir?

Du kan ta ulike master- og videreutdanninger ved HVL, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet som en del av utdanningen.

Kor kan du reise?