Branningeniør

Bachelor Hausten 2020

Branningeniørar er spesialiserte sikkerheitsingeniørar som arbeider for å hindre brann og eksplosjonar. Kjerneoppgåva for branningeniøren er å planlegge og sette i verk førebyggande tiltak som hindrar og reduserer konsekvensane av brann.

Høgskulen på Vestlandet utdannar branningeniørar til jobb i førebyggande avdeling i brannvesenet, konsulentselskap, branntekniske firma, byggenæringa og verdas mest avanserte olje- og gassindustri.

Plassert på Vestlandet ligg vi midt i hjartet av næringa som jobbar mot olje- og gassfelta i Nordsjøen. Denne regionen er i sentrum for Noregs olje- og gassverksemd med mange bedrifter som arbeider med offshorerelatert verksemd. Olje- og gassindustrien, brannvesenet og byggenæringa treng kvalifiserte medarbeidarar som kan drive innovasjonsarbeidet for å sikre at dei er konkurransedyktige.

HVL er den einaste høgskulen i landet som tilbyr denne utdanninga, og kompetansen din vil difor bli sterkt etterspurd i både privat og offentleg næring.

Undervisningsmåtar

Sentrale tema i utdanninga er brannfysikk, risikoanalyser, bygningsteknologi, brannsikkerheit i design av bygg, beredskapsleiing og sløkkesystem. Utdanninga er organisert gjennom forelesingar, gruppearbeid, bedriftsbesøk, lab og rettleiing. Vi har eige brannlaboratorium i høgskulebygget der vi utfører øvingar og testar.

Det blir òg opna for studieturar i inn- og utland.

Vil du studere meir?

Etter fullført bachelorgrad kan du søke opptak til ulike mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt. Ved HVL kan du ta master i brannsikkerheit.

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar over heile verda. Dette gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL, og du taper dermed ikkje tid.

Kor kan du reise?