Spesialpedagogikk 1 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

Behovet for pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studiet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid.

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring generelt og spesialpedagogiske tiltak spesielt. Du kan ta på deg faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogisk tilrettelegging. Du blir også kvalifisert for veiledning av kollegaer, elever og foresatte.

Dette studiet gir, sammen med din grunnutdanning, kompetansen som tidligere ble kalt for 1. avdeling i spesialpedagogikk.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne:

Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Undervisningsmåter

Utdanningen er delvis nettbasert og vil bli organisert ved 3 samlinger per semester. Samlingene vil være mandager og tirsdager fra kl. 09.00-15.00.

Arbeidskrav og forelesninger er spesialpedagogiske tema som er relevant for lærere som jobber med elever på barnetrinnet.

Timeplan

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil bli orientert om undervisningstidspunkt før studiestart.

2020-kullet har disse forelesningsdatoene høsten 2020:

  • 24. og 25. august
  • 28. og 29. september
  • 2. og 3. november

2020-kullet har disse forelesningsdatoene våren 2021:

  • 11. og 12. januar
  • 1. og 2. mars
  • 12. og 13. april