Spesialpedagogikk 2 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Spesialpedagogikk 2 er ei vidareutdanning for deg som arbeider på 1.-10. årstrinn, og allereie har 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Studiet bygger på Spesialpedagogikk 1 eller tilsvarande emne, og vil gje meir inngåande kjennskap til det spesialpedagogiske fagfeltet.

Sentrale tema i studiet vil være

 • sosial og emosjonell utvikling hos barn og unge
 • psykososiale vanskar
 • inkluderande læringsmiljø og psykisk helse
 • utfordringar hos barn og unge sett frå ulike system- og individperspektiv
 • rettleiing og intern og ekstern samarbeid
 • kartlegging, førebygging og tidleg innsats

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Undervisningsmåtar

Studiet er organisert i to emne; Psykososiale vanskar (TPE 803) som går haustsemesteret, og Førebygging og tidleg innsats (TPE 804), som går vårsemesteret.

Studiet er delvis samlings- og nettbasert. Det er tre samlingar kvart semester (2-3 dagar). Det kan vere lagt opp til både individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingar.

Timeplan

Med atterhald om endringer på grunn av Korona.
Studentar vil bli orientert om undervisningstidspunkt før studiestart.

Klokkeslett: 09:00-16:00

Samlingar i Bergen hausten 2020

 • 1. og 2. september
 • 13. og 14. oktober
 • 10., 11. og 12. november

Samlingar i Bergen våren 2021

 • 19. og 20. januar
 • 9. og 10. mars
 • 20. og 21. april