Veilederutdanning

Etter- og vidareutdanning Høsten 2020

Er du lærer i barnehage eller skole og ønsker nye utfordringer i jobben, kan veilederutdanning være noe for deg. Mange lærere har erfart veiledning som et stadig viktigere i profesjonsutdanningen og for utvikling i yrkesutøvelsen. Studiet tar derfor sikte på å utvikle innsikt og forståelse for veiledning som redskap for utviklingsprosesser i skole og barnehage.

I utdanningen har praksislæreren en viktig rolle, mens den nyutdannede læreren har krav på god og kvalifisert veiledning den første tiden i yrket. Studiet kvalifiserer deg til å kunne være praksislærer for lærerstudenter i utdanningen og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere. Studiet har en tydelig praktisk forankring og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

Du gjennomfører 2 emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne:

1. semester tar du emnet Profesjonsrettet veilederutdanning, veiledning i barnehage og skole, grunnemne. Eksamen i desember 2020.

I 2. semester kan du velge mellom to fordypningsemner med utgangspunkt i egne interesser og veilederpraksis:

 • Enten: Profesjonskvalifisering: Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole
 • Eller: Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole

Videreutdanningen er et nasjonalt tilbud innen Utdanningsdirektoratets (Udir) satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Undervisningsmåter

Studiet er nett-, samling- og arbeidsplassbasert med tre felles samlinger over to dager hvert semester ved HVL. I samlingene blir det lagt opp til korte forelesninger, diskusjoner og refleksjon i grupper, praktiske og varierte veiledningsøvelser. Mellom de felles samlingene vil du arbeide med undervisningsmateriell på nett, du vil delta i studentaktive nettsamlinger og du vil være en del av en nettbasert studiegruppe. Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.

Timeplan

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil bli orientert om undervisningstidspunkt før studiestart.

1. semester har samlinger i Bergen på datoene høsten 2020:

 • 24. august
 • 25. august
 • 28. september
 • 29. september
 • 02. november
 • 03. november

2. semester har samlinger i Bergen på datoene våren 2021:

 • 11-12. januar
 • 01-02. mars
 • 12-13. april